Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-27/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 lipca 2005 r. w sprawie wyznaczenia zespołu ds. konsultacji i organizacji Centrum Integracji Społecznej.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-27/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 lipca 2005 r.

w sprawie wyznaczenia zespołu ds. konsultacji i organizacji Centrum Integracji Społecznej.

Na podstawie par. 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół w składzie:

  1. Bożena Górak
  2. Ewa Urbańska
  3. Anita Makowska-Wilk
  4. Mariusz Tarka

§ 2. Zadaniem zespołu jest współpraca z Cechem Rzemiosł w Gryfinie wykonawcą wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej, obejmująca następujące działania:

  • zebranie danych i ocena sytuacji społecznej w gminie w oparciu o analizę danych statystycznych, wyniki badań ankietowych;
  • analiza zasobów i prowadzonych działań w opiece społecznej;
  • zdefiniowanie kluczowych problemów społecznych i wybór priorytetów działań w zakresie opieki społecznej;
  • zdefiniowanie priorytetowych projektów w zakresie polityki społecznej gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Centrum Integracji Społecznej to organizacja, która ma na celu aktywne wspieranie osób poszukujących pracy. CIS kieruje swoje wysiłki w stronę osób pozbawionych stałych środków utrzymania, bezdomnych, leczących się uzależnień, długotrwale bezrobotnych, itd. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz. 1143), na podstawie której funkcjonują Centra Integracji Społecznej stwarza możliwości wspierania w wyjściu z życiowych tarapatów. Działania te mogą zaistnieć poprzez wsparcie przez organizacje lokalne, ale także poprzez środki pochodzące z Unii Europejskiej.
W myśl ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w tym również, i przede wszystkim sprawy pomocy społecznej. W związku z powyższym Gmina Gryfino pragnie powołać Centrum Integracji Społecznej, które będzie realizowało w/w zadania. W tym celu niniejszym zarządzeniem Burmistrza MiG Gryfino wyznacza się zespół ds. konsultacji i organizacji CIS-u.

 

Sporządziła:
Jolanta Staruk