Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-24/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powołania pełnomocników do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-24/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 czerwca 2005 r.

 

w sprawie powołania pełnomocników do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję pełnomocników do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. w osobach:

  1. Ryszard Stempiński
  2. Krzysztof Wernikowski

§ 2. Do zadań pełnomocników należy obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowanie niezbędnej infrastruktury.

§ 3. Pełnomocnicy powołani są na czas wykonania zadania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piałat

UZASADNIENIE

Pismem DSZ.011-44/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie zwróciła się z prośbą o podjęcie czynności związanych z organizacją doboru osób odpowiedzialnych za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych i przygotowaniem niezbędnej infrastruktury.
W związku z powyższym proponuję powołać pełnomocników do spraw obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. w składzie:

  1. Ryszard Stempiński
  2. Krzysztof Wernikowski.

 

Przygotowała:
Angelika Szulc