Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-18/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 04 maja 2005 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-9/04 z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania oceny ofert.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-18/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 04 maja 2005


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-9/04 z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania oceny ofert.

Na podstawie art. 19.20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. / oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje:

§ 1  Zmienia się treść § 2 Zarządzenia Nr 0152/9/04 w zakresie składu osobowego Komisji Przetargowej w następujący sposób:

  1. Zastępca Naczelnika Wydziału Kierownika Referatu Inwestycji – Ewa Kubiak
  2. P.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej – Krzysztof Czosnowski
  3. Inspektor w Referacie Inwestycji – Mariusz Andrusewicz
  4. Inspektor w Referacie Inwestycji - Stefania Świątek
  5. Inspektor w Referacie Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej – Joanna Ekiert
  6. Inspektor w Referacie Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej - Barbara Szczepaniak

§ 2 Pozostałe zapisy bez zmian.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  Gryfino

inż. Henryk Piłat