Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-33/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 sierpnia 2005 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę zestawu narzędzi hydraulicznych"

ZARZĄDZENIE Nr 0152-33/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 sierpnia 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę zestawu narzędzi hydraulicznych"

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady  Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 21 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu narzędzi hydraulicznych, powołuję  Komisję Przetargową w składzie:

  1. Robert Klecha - Przewodniczący komisji
  2. Bronisław Tessar - Członek komisji
  3. Henryk Nowakowski - Członek komisji
  4. Anna Małysz - Członek komisji

§ 2. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, do którego została powołana.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Reagowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z tym, że istnieje potrzeba zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, a zakup ww. narzędzi przekracza kwotę 6.000 EURO, należy przeprowadzić zamówienie publiczne. W skład Komisji Przetargowej proponuję powołać:

  1. Robert Klecha - Przewodniczący komisji
  2. Bronisław Tessar - Członek komisji
  3. Henryk Nowakowski - Członek komisji
  4. Anna Małysz - Członek komisji