Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-58/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-58/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Księga Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ma zastosowanie do audytów przeprowadzanych przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w urzędzie, w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino, które nie są zobowiązane, na podstawie odrębnych przepisów, do samodzielnego prowadzenia audytu wewnętrznego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, audytorowi wewnętrznemu, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 0151-112/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2004 r. w sprawie procedur audytu wewnętrznego Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

 

 

U z a s a d n i e n i e
do zarządzenia Nr 0152 - 58/05
z dnia 28 grudnia 2005 r.

Uchylenie zarządzenia nr 0151-112/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 lipca 2004 r. w sprawie procedur audytu wewnętrznego Gminy Gryfino jest konieczne ze względu na zapisy "Wytycznych (wskazówek) do stosowania standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych", opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, w których: "Zaleca się, by procedury (Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych: Audytor wewnętrzny opracowuje procedury, zawierające zwięzły opis stosowanej metodyki audytu wewnętrznego), o których wyżej mowa ujmować w tzw. podręczniki (księgi, książki) procedur audytu wewnętrznego w danej KAW".
"Cel audytu wewnętrznego oraz uprawnienia i odpowiedzialność audytorów w danej jednostce powinny być określone przez jej kierownika w wewnętrznych przepisach. Przepisy te powinny mieć formę pisemną, a ich nazwa (np. regulamin, karta, instrukcja audytu wewnętrznego) oraz sposób wprowadzenia w życie (decyzja, zarządzenie) winny być zgodne z ogólną praktyką przyjętą w tym zakresie w jednostce".

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino zawiera metodykę stosowaną w audycie wewnętrznym, zapewniającą jednolite wykonywanie zadań audytowych oraz odpowiednią jakość pracy. Księga Procedur zawiera wzory dokumentów stosowanych w Komórce Audytu Wewnętrznego.
Przepisy wewnętrzne dotyczące funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zostały uregulowane w odrębnym dokumencie - Regulaminie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
Powyższe stanowi realizację zapisów zawartych w "Standardach audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" (Standardy Ogólne - Organizacja pkt 3.1. Komórka audytu wewnętrznego) z dnia 30 stycznia 2003 r. (Komunikat Nr 2 Ministra Finansów, Dz.Urz. z 2003 r. Nr 3, poz. 14). Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zostały wydane na podstawie art. 35o ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Z dniem 1 stycznia 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).
Art. 63 ust. 2 ww. ustawy wskazuje, że "Minister Finansów określi w formie komunikatu oraz ogłosi w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów standardy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2" tzn. standardy kontroli finansowej oraz standardy audytu wewnętrznego.

Zgodnie z art. 241 ww. ustawy przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowej ustawy w zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z jej przepisami, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2006 r.

Spis załączników Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

 

 

Audytor Wewnętrzny
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
mgr Anna Myśko

 

Sporządziła:
Anna Myśko

 

Gryfino, dnia 28 grudnia 2005 r.