Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-7/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z  dnia  14  marca  2005  r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 10 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-7/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z  dnia  14  marca  2005 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwały Rady Miejskiej  przyjętej na sesji w dniu 10 marca 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm.) zarządzam co  następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 10  marca  2004  roku  odpowiada:

Nr  uchwały: W  sprawie: Wydział/jednostka:
Nr  XXXII/437/05 w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Gryfino  obejmującego  obszar  trasy  napowietrznej  linii  energetycznej  110  kV  od  Elektrowni  Dolna  Odra  do  Chlebowa Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

§  2.  Odpowiedzialnym  wymienionym  w  §  1  w  załączeniu  przekazuję    jeden  egzemplarz  kopii  uchwały  Rady  Miejskiej  przyjętej  na  sesji  w  dniu  10  marca  2004 r.

§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Gryfino

Henryk  Piłat