Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-43/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 października 2005 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-43/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  4  października  2005 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 września 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29  września 2005 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
NR XLI/502/05 wyboru  przewodniczącego  Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XLI/503/05 przyjęcia  rezygnacji  wiceprzewodniczącego  Rady Biuro Obsługi  Rady i Burmistrza
NR XLI/504/05 odwołania  wiceprzewodniczącego  Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XLI/505/05 wyboru wiceprzewodniczących  Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XLI/506/05 przyjęcia  rezygnacji  przewodniczącego  Komisji  Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XLI/507/05 wyboru  przewodniczącego  Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XLI/508/05 zmian  w  składzie  osobowym  Komisji  Rady Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
NR XLI/509/05 desygnowania  kandydata  do  Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino Sekretarz Miasta i Gminy
NR XLI/510/05 zmieniająca  Uchwałę  Nr XXII/177/03  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  z dnia  25 września 2003 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  Miasta  i  Gminy Gryfino Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
NR XLI/511/05 zmiany  Uchwały  Nr  XXXV/456/05  z  dnia 28  kwietnia 2005 r.  w  sprawie  zwolnień z  podatku  od  nieruchomości  na  terenie  Miasta  i Gminy Gryfino  udzielanych  w  ramach  zasady  de  minimis Podatków i Opłat Lokalnych
NR XLI/512/05 wprowadzenia i określenie  wysokości  opłaty prolongacyjnej   obowiązującej  na  obszarze  Gminy  Gryfino Podatków i Opłat Lokalnych
NR XLI/513/05 wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem  o  przekazanie na własność gminy Gryfino nieruchomości gruntowej  niezabudowanej  położonej  w  obrębie  1  m.  Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/514/05 przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego ograniczonego zabudowanych nieruchomości  gruntowych, położonych w  obr. 3 m. Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/515/05 przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze przetargu  ustnego  nieograniczonego  lokalu mieszkalnego  nr  2  w  budynku  przy  ul. Henryka  Sienkiewicza  nr  2  w  Gryfinie  oraz  do  oddania  w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej,  oznaczonej  numerem  działki  92/2 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/516/05 wniesienia  w  formie  aportu  do  Gryfińskiego  Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., prawa własności nieruchomości  gruntowej Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/517/05 nabycia  nieruchomości  gruntowej  do  zasobów  gminy Gryfino  w  drodze  wykupu Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/518/05 sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej,  nieruchomości   gruntowych,  położonych  w  obrębie  2  m.  Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/519/05 oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej,  nieruchomości  gruntowej,  położonej 
w  obrębie  2  m.  Gryfino
Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/520/05 uchylenia uchwały  Nr  XIV/201/03 z dnia 30 października 2003 r. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/521/05 przeznaczenia do sprzedaży w drodze  przetargu  ustnego nieograniczonego,  gminnych nieruchomości gruntowych, położonych  w obrębie 2 m. Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/522/05 sprzedaży w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomości gruntowej,  położonej w  obrębie  4  m.  Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/523/05 oddania  w  drodze  bezprzetargowej  w  dzierżawę  i  najem  na  okres  5  lat  części  działki  nr  163/2,  o  pow.940  m2,  położonej  w  Gryfinie,  przy  ul. Łużyckiej  3d  i  obiektu  o  pow. 875 m2,  położonego  w  Gryfinie  przy  ul.  Łużyckiej  3d,  na  działce  nr  163/2  oraz  ustalenia  miesięcznej  stawki czynszu  najmu  i  dzierżawy  za 1 m2 powierzchni  gruntu  i obiektu Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/524/05 oddania  w  drodze  bezprzetargowej  w  dzierżawę  i  najem  na  okres  5  lat części  działki  nr  163/2,  o  pow. 143  m2,  położonej w  Gryfinie,  przy ul. Łużyckiej  3d  i  obiektu o  pow. 135 m2, położonego  w  Gryfinie  przy  ul.  Łużyckiej  3d,  na  działce  nr  163/2 oraz  ustalenia  miesięcznej  stawki  czynszu  najmu  i  dzierżawy  za  1 m2 powierzchni   gruntu  i obiektu Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/525/05 oddania  w  drodze  bezprzetargowej  w  dzierżawę  i  najem  na  okres  5  lat  części  działki nr  163/2,  o  pow. 7.886  m2,  położonej w  Gryfinie,  przy  ul. Łużyckiej  3d  i  obiektu o pow. 1.039 m2, położonego  w  Gryfinie  przy ul.  Łużyckiej  3d,  na  działce  nr  163/2 oraz  ustalenia  miesięcznej  stawki  czynszu  najmu  i  dzierżawy  za 1 m2 powierzchni  gruntu  i obiektu Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/526/05 oddania  w  drodze  bezprzetargowej  w  dzierżawę  i  najem   na  okres  5  lat  części  działki nr  223/5,  o  pow. 770  m2,  położonej w  Gryfinie,  przy  ul. Rapackiego 3 i obiektu  o  pow. 1.232 m2, położonego  w  Gryfinie  przy ul. Rapackiego 3, na  działce  nr  223/5 oraz  ustalenia  miesięcznej  stawki  czynszu najmu i dzierżawy za 1m2  gruntu i obiektu Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/527/05 przeznaczenia do  dzierżawy  na  okres  10  lat  w  drodze przetargu ustnego,  nieograniczonego  części  działki  nr  163,  o  pow. ok. 250  m2,  położonej w  Gryfinie  w  obrębie  nr  2,  stanowiącej cmentarz  komunalny  oraz  ustalenia ceny wywoławczej  odstępnego do przetargu Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/528/05 nabycia  nieruchomości  gruntowej  do  zasobów  Gminy Gryfino  w drodze  wykupu Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/529/05 nabycia  nieruchomości  gruntowej  do  zasobów  Gminy Gryfino  w drodze  wykupu Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/530/05 zamiany  nieruchomości Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
NR XLI/531/05 zaliczenia  do  kategorii  dróg  gminnych, ulic  i  dróg  na  terenie  miasta  i  gminy  Gryfino Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
NR XLI/532/05 określenia  formy,  wysokości  i  trybu  przyznawania   pomocy  dla repatriantów Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
NR XLI/533/05 udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu  pomocy  finansowej Skarbnik  Miasta i Gminy / Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
NR XLI/534/05 udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu  pomocy finansowej   na  finansowanie  zadań  na  drogach  wojewódzkich Skarbnik  Miasta i Gminy / Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
NR XLI/535/05 zmiany  budżetu  gminy  na  2005 r. Skarbnik  Miasta i Gminy  
NR XLI/536/05 zmiany  budżetu  gminy  na  2005 r. Skarbnik  Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 września  2005 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz    Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat