Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-50/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-46/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 08 listopada 2005 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej).

ZARZĄDZENIE Nr 0152-50/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2005 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-46/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 08 listopada 2005 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej).

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172,poz.1441/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152-46/05 z dnia 08 listopada 2005 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej), dokonuje się następujących zmian:

  • zmieniam skład zespołu spisowego odpowiedzialnego za pole spisowe Nr 03, wymienionego w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 0152-46/05 i dodatkowo powołuję do zespołu Panią Janinę Kopeć.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zarządzeniem Nr 0152-46/05 z dnia 08 listopada 2005 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej ( okresowo okolicznościowej), powołano poszczególne zespoły spisowe. W związku z tym, że zespół odpowiadający za spis środków transportu, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych UMiG ma powierzone największe pole spisowe, wymagające zaangażowania dużej ilości czasu oraz pracy, należało zmienić w części ww zarządzenie.

Sporządziła:
Teresa Drążek