Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-16/05 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 04 maja 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia  konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-16/05
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 04 maja 2005r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w składzie:

 1. Eugeniusz Kuduk - Przewodniczący Komisji
 2. Beata Kryszkowska – Członek Komisji
 3. Bożena Mejna - Członek Komisji
 4. Teresa Drążek – Członek komisji
 5. Beata Pluskota – Członek Komisji

§2. Pierwsze posiedzenie Komisji ustalam na dzień 11 maja 2005 r.

§3. Wprowadzam Regulamin konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem niniejszego konkursu.

§5. Traci moc zarządzenie Nr 0052 – 15/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14.04.2005r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

W związku z odejściem na emeryturę Pani Krystyny Klimek - Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przeprowadza się konkurs na ww. stanowisko oraz powołuje Komisję Konkursową w składzie:

 1. Eugeniusz Kuduk.
 2. Beata Kryszkowska
 3. Bożena Mejna
 4. Teresa Drążek
 5. Beata Pluskota.

Sporządziła:
Beata Pluskota

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia   
Nr 0152-16/05.  
z dnia 04 maja 2005 r.  

REGULAMIN KONKURSU
W SPRAWIE WYŁONIENIA KANDYDATA NA STANOWISKO NACZELNIKA
 WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ 
I INWESTYCJI URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE 

§ 1.

Ilekroć w Regulaminie konkursu w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, zwanym dalej regulaminem jest mowa o:

 1. Burmistrzu - rozumie przez to Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
 2. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie,
 3. Naczelniku - rozumie się przez to Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji,
 4. komisji - rozumie się przez to komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino.

§ 2.

 1. Kandydata na stanowisko Naczelnika wyłania się w drodze konkursu.
 2. Regulamin określa szczegółowe warunki przeprowadzenia konkursu. 

§ 3.

 1. Decyzję o ogłoszeniu konkursu w sprawie wyłonienia na kandydata na Naczelnika podejmuje Burmistrz. 
 2. Ogłoszenie o konkursie podawane jest do publicznej wiadomości przez Burmistrza  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zamieszczeniu w prasie.

§ 4.

 1. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza. 
 2. Komisja konkursowa sporządza protokół, który stanowi załącznik Nr 1.

§ 5.

 1. Komisja, o której mowa w § 4 składa się z pięciu osób, w tym z Przewodniczącego komisji i czterech członków.
 2. Członkiem komisji nie może być osoba, która jest:
  1. krewną lub powinowatą kandydata na Naczelnika,
  2. kandydująca w tym samym konkursie na stanowisko Naczelnika.
 3. Komisja przeprowadza konkurs w obecności co najmniej 3/4 składu.

§ 6.

Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji. 

§ 7.

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu składają pisemne oferty w terminie podanym  w ogłoszeniu w Kancelarii Urzędu - pok. Nr 19. 
 2. Pisemne oferty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji  Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie".

§ 8.

 1. Do oferty, o której mowa w § 7 należy dołączyć:
  1. list motywacyjny i życiorys ze zdjęciem,
  2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  3. kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
  4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  5. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  6. kopie świadectw pracy,
  7. kopie dokumentów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń),
  8. zaświadczenie lekarskie.
 2. Dokumentacja konkursu przechowywana jest przez okres 5 lat w Urzędzie. 

§ 9.

 1. W ustalonym dniu konkursu komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w następującej kolejności:
  1. etap:
   1. sprawdzenie czy złożone oferty spełniają wymagania formalne, celem podjęcia decyzji w sprawie dopuszczenia kandydata do udziału w dalszych etapach konkursu - Załącznik Nr 2 - karta weryfikacji kandydata.
  2. etap:
   1. Przewodniczący komisji zawiadamia dopuszczonych kandydatów o miejscu, terminie i godzinie przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych - załącznik nr 3.
  3. etap:
   1. Przewodniczący komisji przedstawia kandydatowi członków komisji oraz zasady przeprowadzenia konkursu,
   2. kandydaci odpowiadają na pytania członków komisji w kolejności alfabetycznej. Pytania zadawane przez członków komisji są takie same dla wszystkich kandydatów - załącznik nr 4 - pytania członków komisji,
   3. członkowie komisji dokonują oceny punktowej poszczególnych kandydatów, na kartach punktacji kandydata - załącznik nr 5,
   4. kandydat nie może być obecny przy postępowaniu kwalifikacyjnym innych kandydatów.
  4. etap:
   1. po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego odbywa się narada komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko naczelnika. W tej części komisja obraduje bez udziału wyłonionych kandydatów. O rozpoczęciu tej części konkursu informuje Przewodniczący komisji.
   2. Przewodniczący komisji zlicza punkty przyznane poszczególnym kandydatom przez członków komisji oraz wskazuje kandydata, który otrzymał największą ilość punktów - załącznik Nr 6,
   3. O wynikach przeprowadzonego konkursu Przewodniczący komisji informuje Burmistrza.

§ 10.

 1. Wybór kandydata następuje na podstawie oceny punktowej dokonywanej przez poszczególnych członków komisji, zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Ocena kwalifikacji zawodowych, wykształcenia oraz dodatkowych umiejętności 
   - od 0 do 10 punktów.
  2. Odpowiedzi na pytania członków komisji (każdy z członków komisji zadaje kandydatowi po 2 pytania - łącznie 10 pytań). Kandydat może uzyskać od 0 do 5 punktów za każde pytanie - maks. 50 punktów. 
  3. Punktacja dokonana przez poszczególnych członków komisji podlega zsumowaniu. Maksymalna do uzyskania ilość punktów - 300.
 2. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość punktów, ale nie mniejszą niż 200.
 3. W przypadku, gdy największą liczbę punktów zdobędzie więcej niż jeden kandydat komisja przeprowadza głosowanie tajne - typując spośród kandydatów mających taką samą i jednocześnie największą liczbę punktów.
 4. Głosowanie tajne odbywa się na kartach głosowania tajnego - załącznik Nr 7.

§ 11.

 1. Przebieg głosowania tajnego odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Każdy członek komisji głosuje na karcie, z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów. 
  2. Każdy z członków komisji oddaje swój głos w następujący sposób:
   - "za" - postawienie przy jednym nazwisku znaku "+"
   - "przeciw" - postawienie przy pozostałych nazwiskach znaku "-".
  3. Każdy inny sposób wypełnienia karty do głosowania, w tym wstrzymanie się od głosu - powoduje, że głos jest nieważny. Nieważność głosu minimum jednego członka komisji powoduje konieczność przeprowadzenia powtórnego głosowania.
  4. Liczenie głosów odbywa się jawnie przez przedstawienie komisji wszystkich oddanych kart do głosowania. Konkurs wygrywa kandydat, który w wyniku głosowania otrzyma największą ilość ważnie oddanych głosów. 

§ 12.

 1. Po podpisaniu protokołu z obrad komisji Przewodniczący komisji ogłasza wynik konkursu i o wynikach informuje Burmistrza
 2. Burmistrz zatwierdza wybór komisji.

§ 13.

Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie zostanie wyłoniony kandydat, prawo wyłonienia kandydata na Naczelnika przysługuje Burmistrzowi. 

§ 14.

Konkurs może być unieważniony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Przewodniczącego komisji, jeżeli został naruszony Regulamin konkursu lub po jego rozstrzygnięciu wyszły na jaw okoliczności dyskwalifikujące kandydata, albo zaistniały inne przesłanki materialno-prawne uniemożliwiające powierzenie kandydatowi stanowiska Naczelnika.

§ 16.

Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania Regulaminu rozstrzyga Burmistrz. 

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odrębne przepisy. 

Gryfino, dn. 04 maja 2005 r.