Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-46A/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 listopada 2005r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-34/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie warunków przyznawania i wypłacania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-46A/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 listopada 2005r.


zmieniające zarządzenie Nr 0152-34/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie warunków przyznawania i wypłacania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152-34/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 03 sierpnia 2005r. w sprawie warunków przyznawania i wypłacania premii dla pracowników  zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi wprowadzam następujące zmiany:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:
  "§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie "Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie"".

§ 2. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-34/05 Burmistrza Miasta i Gminy  Gryfino z dnia 03 sierpnia 2005r "Warunki przyznawania i wypłacania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi"  wprowadzam następujące zmiany:

 1. Tytuł załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-34/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 03 sierpnia 2005r. otrzymuje brzmienie:
  "Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach  pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie".
 2. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "§ 7 ust. 2. O przyczynach przyznania premii w wysokości niższej niż 30 %   wynagrodzenia zasadniczego pracownik zostanie poinformowany pisemnie."
 3. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  "§ 7 ust. 3. W przypadku nie przyznania premii w wysokości co najmniej 30 %  wynagrodzenia zasadniczego pracownik może odwołać się od tego, w terminie 5 dni  od daty otrzymania pisma."

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości pracownikom.

 

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk

 

 

Uzasadnienie:
Wraz z wydaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223) został doprecyzowany tryb tworzenia funduszu premiowego oraz warunków przyznawania i wypłacania premii. Ponadto premia mając charakter motywacyjny powinna mieć zróżnicowaną wysokość, tak by w wysokości maksymalnej mogła być przyznawana tylko w okolicznościach zasługujących na szczególne wyróżnienie.
Mając powyższe na względzie należało doprecyzować dotyczące tego tematu zapisy w obowiązujących dotychczas przepisach wewnątrzzakładowych.