Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-72/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 maja 2005r. zmieniające zarządzenie Nr 0151- 42/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 16.03.2005r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 4 – lokal nr 15, przeznaczonej  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 151-72/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 maja 2005r.


zmieniające zarządzenie Nr 0151- 42/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 16.03.2005r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 4 – lokal nr 15, przeznaczonej  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 /, art. 36 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 / art. 3581 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny /Dz.U.z 1964r Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz. 928 / - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-42/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16.03.2005r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 4 – lokal nr 15, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, wprowadza się następującą zmianę:

  • po § 1 dodaje się § 2 o następującym brzmieniu:

    „Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej będzie powiększona o sumę wpłat  dokonanych przez Gminę, na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku mieszkalnego nr 4 przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, do daty jej sprzedaży”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zarządzeniem Nr 0151- 42/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16.03.2005 roku ustalona została cena nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 4 – lokal nr 15, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców – Joanny i Janusza małż. Czechowskich. W skład ceny wchodziła między innymi kwota funduszu remontowego, wpłaconego przez Gminę na dzień 31 marca 2005 roku.

Od miesiąca kwietnia 2005r. Gmina nadal dokonuje wpłat z tytułu funduszu remontowego, ponieważ nadal jest właścicielem lokalu.

Z uwagi na trwające postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej na rzecz małż. Czechowskich, zasadnym jest dokonanie zmiany ww zarządzenia i powiększenia ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, o wpłacone przez Gminę środki funduszu remontowego na dzień sprzedaży nieruchomości.

 

Sporządziła:
H.Pasztaleniec