Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-5/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie: układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na 2005 rok.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-5/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 stycznia 2005r.


w sprawie: układu wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na 2005 rok.

Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zgodnie z załącznikami:

§ 2.

  1. Ustala się personalnych dysponentów wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 5.
  2. Dysponenci wymienieni w załącznikach Nr 3 i Nr 4 działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych.
  3. Dysponenci wymienieni w załącznikach 2-5 zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 92 i art. 137-146 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  4. Dysponenci określeni w załącznikach 2-5 zobowiązani są do realizacji wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach z zachowaniem Ustawy z dnia 29.01-2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
  5. Dysponenci określeni w załącznikach 2-5 zobowiązani są w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia do sporządzenia harmonogramu wydatków.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy oraz dysponentom wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz) w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracowuje układ wykonawczy budżetu jednostki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków.

Sporządziła:
Jolanta Staruk