Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-37/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie powołania do składu Komisji Mieszkaniowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-37/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 marca 2005 roku 

w sprawie: powołania do składu Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 ust. 3 uchwały Nr XLI/534/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania l okali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z rezygnacją z pracy w Komisji Mieszkaniowej Pana Arkadiusza Adamka powołanego w jej skład zarządzeniem Nr 5/03 z dnia 10 stycznia 2003 r. przyjmuję rezygnację i odwołuję Pana Arkadiusz Adamka ze składu Komisji.

§ 2. W celu zapewnienia kontroli społecznej nad rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych powołuję do składu Komisji MieszkaniowejŁ

Panią Bożenę Górak

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki  Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfina

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Stosownie do zapisów § 10 Uchwały Nr XLI/534/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino Burmistrz Miasta i Gminy powołuje skład osobowy Komisji Mieszkaniowej. W związku z przyjętą rezygnacją z pracy w Komisji Mieszkaniowej jednego z jej członków uzupełnia się skład osobowy.