Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-60/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 kwietnia 2005r. zmieniające zarządzenie nr 0151-81/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20.05.2004r, w sprawie ustalenia zasad zwrotu kaucji mieszkaniowych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-60/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 kwietnia 2005r.


zmieniające zarządzenie nr 0151-81/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20.05.2004r, w sprawie ustalenia zasad zwrotu kaucji mieszkaniowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 /, art. 36 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 / art. 3581 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny /Dz.U.z 1964r Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zmianami: Dz.Urz. z 2001r Nr 39, poz. 928 / - zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-81/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20.05.2004r w sprawie ustalenia zasad zwrotu kaucji mieszkaniowych, wprowadza się następującą zmianę:

  • w § 1 dodaje się zdanie o następującym brzmieniu:
    „ Zasady powyższe stosuje się również odpowiednio w przypadku gdy z bonifikaty korzystała osoba bliska najemcy, która za jego zgodą wykupiła lokal od Gminy”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zarządzeniem nr 0151-81/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 maja 2004 roku ustalone zostały zasady zwrotu kaucji mieszkaniowych, wpłaconych przez najemców lokali mieszkalnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994r, pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi w przypadku opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę.

Zwrot kaucji następuje na wyłączne żądanie osoby uprawnionej.

W związku z tym, że wyżej wymienionym zarządzeniem ustalone zostały wyłącznie zasady zwrotu kaucji na rzecz najemców, którzy wykupili lokale, konieczne jest dokonanie zmiany zarządzenia z uwagi na to, że Gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywała również sprzedaży lokali na rzecz osób bliskich najemców, które za ich zgodą dokonały wykupów lokali, korzystali z przysługującej bonifikaty i są osobami uprawnionymi do żądania zwrotu kaucji.

 

Sporządziła:
H.Pasztaleniec