Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-40/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 marca 2005 r.w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 2 - lokal nr 6, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-40/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO


z dnia 10 marca 2005 r.w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 2 - lokal nr 6, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203 /, art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości nr 2 – lokal mieszkalny nr 6, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - Genowefy Werle-Cerafin i Józefa Cerafin, na kwotę 69.402,61 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gryfinie Nr XIII/75/91 z dnia 2 marca 1991 roku, lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Niepodległości nr 2 przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemców.
Wartość nieruchomości lokalowej ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 67.752 zł.
Ww wartość została zwiększona o kwotę 1.650,61 zł , stanowiącą kwotę funduszu remontowego zgromadzonego na dzień 31.12.2004r , wpłaconego przez Gminę.

 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec