Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-57/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółki Akcyjnej ENEA Oddziału w Szczecinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-57/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 kwietnia 2005 r. 

w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółki Akcyjnej ENEA Oddziału w Szczecinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz.2782) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę netto gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółki Akcyjnej ENEA Oddziału w Szczecinie, oznaczonej numerem działki 17/5 o pow. 0,0050 ha, położonej w Gryfinie w obrębie nr 5, na kwotę 2.800 zł (dwa tysiące osiemset  złotych ).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXXI/427/05 z dnia 24 lutego 2005 r. nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Gryfino, oznaczona numerem działki 17/5 o pow. 0,0050 ha, położona w Gryfinie w obrębie nr 2, przeznaczona jest do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. (obecna nazwa ENEA S.A Oddział w Szczecinie) pod budowę stacji transformatorowej.
Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 2.800 zł. Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
W związku z powyższym ustalono cenę netto działki nr 17/5 na poziomie wartości szacunkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %.

Sporządziła:
K.Lamperska