Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-111/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 € na zadanie: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (dostawa komputerów osobistych, notebooków, drukarek laserowych, drukarki liniowej, urządzeń fotokopiujących i drukujących, urządzeń sieciowych, urządzenia komputerowego, licencji na oprogramowanie, oprogramowania antywirusowego)"

ZARZĄDZENIE Nr 0151-111/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 sierpnia 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 € na zadanie: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (dostawa komputerów osobistych, notebooków, drukarek laserowych, drukarki liniowej, urządzeń fotokopiujących i drukujących, urządzeń sieciowych, urządzenia komputerowego, licencji na oprogramowanie, oprogramowania antywirusowego)"

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 € na zadanie: "Dostawa sprzętu komputerowego  i oprogramowania (dostawa komputerów osobistych, notebooków, drukarek laserowych, drukarki liniowej, urządzeń fotokopiujących i drukujących, urządzeń sieciowych, urządzenia komputerowego, licencji na oprogramowanie, oprogramowania antywirusowego)" organizowanego w ramach projektu "e-Gryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino" powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 1. Beata Pluskota - Przewodniczący Komisji
 2. Krzysztof Wernikowski - członek Komisji
 3. Ryszard Stempiński - członek Komisji
 4. Daniel Adamczyk - członek Komisji
 5. Ewa Kubiak - członek Komisji
 6. Sławomir Chyliński - członek Komisji

§ 2. W pracach komisji bierze udział co najmniej 5 członków komisji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z realizacją projektu nr Z/2.32/I/1.5/41/04 "e-Gryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino" współfinansowanego  z funduszy Unii Europejskiej w ramach umowy nr Z/2.32/I/1.5/41/U/52/05 oraz w związku  z umową Nr SEO.342-4/05 zawartą w dniu 25 kwietnia 2005 r. pomiędzy Gminą Gryfino a Wojewódzkim Ośrodkiem Informatyki Terenowym Bankiem Danych z siedzibą  w Szczecinie zawartą na podstawie wyboru oferty Wykonawcy, dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu "e-Gryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino" należy przeprowadzić zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (dostawa komputerów osobistych, notebooków, drukarek laserowych, drukarki liniowej, urządzeń fotokopiujących  i drukujących, urządzeń sieciowych, urządzenia komputerowego, licencji na programowanie, oprogramowania antywirusowego)".
W skład komisji przetargowej proponuję powołać:

 1. Beatę Pluskotę - Przewodniczący Komisji
 2. Krzysztofa Wernikowskiego - członek Komisji
 3. Ryszarda Stempińskiego - członek Komisji
 4. Daniela Adamczyka - członek Komisji
 5. Ewę Kubiak - członek Komisji
 6. Sławomira Chylińskiego - członek Komisji.

 

Przygotowała:
Angelika Szulc