Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-47/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów w mieście i gminie Gryfino, na okres do lat 3, z przeznaczeniem pod stacje transformatorowe.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-47/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów w mieście i gminie Gryfino, na okres do lat 3, z przeznaczeniem pod stacje transformatorowe.


Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - zarządzam, co następuje:

§ 1. Stosować miesięczną stawkę czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów w mieście i gminie Gryfino, z przeznaczeniem pod stacje transformatorowe, w wysokości 4,00 zł. netto.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

W dotychczas podjętych przez Burmistrza zarządzeniach nie były ustalane stawki czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów w mieście i gminie Gryfino z przeznaczeniem pod stacje transformatorowe.
Wobec powyższego należało wydać zarządzenie regulujące tę kwestię.

 

Przygotował:
Wacław Rogojsza