Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-35/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 października 2004r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu"

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-35/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 października 2004r.


w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących  z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu"

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowemu terroryzmu, stanowiącą  załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

 1. Na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej wyznaczam Daniela Adamczyka. 
 2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam Anitę Makowską-Wilk. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu jednostki współpracujące są obowiązane do opracowania instrukcji w zakresie współpracowania z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (przyjmowanie, przekazywanie lub wywożenie za granicę środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomego, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, pomaganie w przenoszeniu ich własności lub posiadaniu albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku) i określonemu w art. 2 pkt 7 ustawy (akt terrorystyczny).
Zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy przez jednostki współpracujące rozumie się organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Bankowego i Najwyższą Izbę Kontroli. 

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0152-35/04
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 6 października 2004 r.

Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł  oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

§ 1

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późniejszymi zmianami) zwanej w dalszej części instrukcji - ustawą, Gmina Gryfino jest jednostką współpracującą. 

§ 2

Zgodnie z art. 15 i 15a ustawy do zadań i obowiązków Gminy Gryfino, jako jednostki współpracującej należy:

 1. opracowywanie instrukcji postępowania w przedmiocie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (przyjmowanie, przekazywanie lub wywożenie za granicę środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomego, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, pomaganie w przenoszeniu ich własności lub posiadaniu albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku) i określonemu w art. 2 pkt 7 ustawy (akt terrorystyczny),
 2. udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego i określonemu w art. 2 pkt 7 ustawy,
 3. współpracowanie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, poprzez:
  1. niezwłoczne powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
  2. przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa,  o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  3. przekazywanie informacji o osobach przeprowadzających te transakcje. 

§ 3

 1. Powiadomienie, o którym mowa w § 2 pkt 3 ppkt a powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. 
 2. Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 1 niniejszej instrukcji. 

§ 4

Pracownicy Urzędu Miasta Gminy w Gryfinie i jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w trakcie wykonywania bieżących obowiązków służbowych oraz pracownicy kontroli i audytu wewnętrznego w trakcie dokonywania czynności kontrolnych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

 1. nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
 2. umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 3. nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych,
 4. przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
 5. udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 5

 1. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz kierownicy/dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino zobligowani są do podpisania oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasad określonych w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. 
 2. Oryginał oświadczenia zostaje przekazany do akt osobowych pracowników, a kopia - koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. 
 3. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 niniejszej instrukcji.
 4. Kierownik/dyrektor jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino jest zobligowany do zapoznania z treścią instrukcji pracowników placówki oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w instrukcji przez pracowników jednostki. 

§ 6

Pracownicy, o których mowa w § 4 zobowiązani są:

 1. dokonywać wstępnej analizy i oceny transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 2. sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego i określonemu w art. 2 pkt 7 ustawy,
 3. zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
 4. dokonać, w formie notatki służbowej opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, załączając projekt powiadomienia i dokumentację wymienioną w pkt 2 i 3 do powyższej notatki.
 5. po dokonaniu czynności określonych w § 6 pkt 1-4 przekazać dokumenty koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 7

 1. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej po otrzymaniu dokumentów dokonuje analizy i oceny transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. 
 2. W przypadku pojawienia się symptomów o których mowa w § 7 ust. 1 koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł. 
 3. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowych - koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino celem podjęcia odpowiedniej decyzji. 
 4. Kopie powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane przez koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 niniejszej instrukcji.
 5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej mają osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 8

 1. Rejestr powiadomień skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
 2. Rejestr powiadomień winien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych i przesznurowanych.
 3. Rejestr winien być wypełniany w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki. 

§ 9

Za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy odpowiedzialny jest koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, do którego obowiązków należy:

 1. opracowywanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w instrukcji postępowania w przedmiocie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego i określonemu w art. 2 pkt 7 ustawy,
 2. przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań Gminy Gryfino jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i przedstawienia, w miarę potrzeby, propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,
 3. prowadzenie i okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 10

 1. Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zastępuje zastępca koordynatora.
 2. W przypadku jednoczesnej nieobecności koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i jego zastępcy zastępstwo pełni osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 11

Zmiany w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.