Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-8/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 marca 2004r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania projektów technicznych wykonywanych na zlecenie Gminy oraz ustalenia trybu i zasad postępowania w tym zakresie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-8/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 05 marca 2004r.


w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania projektów technicznych wykonywanych na zlecenie Gminy oraz ustalenia trybu i zasad postępowania w tym zakresie.

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam: 

 

§ 1. Powołuję Zespół do opiniowania projektów technicznych wykonywanych na zlecenie Gminy w składzie:

 1. Przewodniczący - Krystyna Klimek Naczelnik Wydziału 
 2. Piotr Górkiewicz - architekt
 3. Habib Hamdaoui - Inspektor
 4. Jacek Czaczyk - inspektor 
 5. Mariusz Andrusewicz - inspektor

§ 2. Przedmiotowy Zespół odpowiada za poprawność wykonanych projektów w zakresie kompleksowości rozwiązań projektowych z punktu widzenia interesu społecznego.

§ 3. Zespół zobowiązany jest do:

 1. na etapie przygotowywania zamówień publicznych z zakresu opracowań projektowych ustala stosowne wytyczne w zakresie przedmiotu zamówienia
 2. po wykonaniu przez projektanta projektu uzgadnia projekt z użytkownikami, dokumentując te czynności.
 3. opiniuje projekt w zależności od wyniku uzgodnień 
  - pozytywnie 
  - zobowiązuje do wniesienia uwag
 4. ewentualnie ponownie weryfikuje 

§ 4. W przypadku projektów wielobranżowych w uzasadnionych przypadkach Zespół może wnioskować do Burmistrza Miasta i Gminy o powołanie branżystów.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 153/03 z dnia 17 października 2003 roku.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat