Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-15a/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia  30 kwietnia  2004r. w sprawie: wprowadzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przyjętego uchwałą Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE  Nr 0152-15a/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY  GRYFINO
 z dnia  30 kwietnia  2004 r.


w sprawie: wprowadzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przyjętego uchwałą Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie.

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) zarządzam co następuje:

§ 1.  W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącym załącznik do uchwały XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439, Zarządzenie 163a/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 31 października 2003 roku,  Zarządzenie 0152/12/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 kwietnia 2004 roku) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §14 ust. 1:
  1. pkt 1.5. otrzymuje brzmienie – „1.5. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej – symbol (BAKW)”;
  2. pkt 1.10. uchyla się.
 2. § 27 otrzymuje brzmienie: „§ 27.  Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej”.
 3. § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  1. „1. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej podlega bezpośrednio Burmistrzowi”.
 4. w § 27 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
  ”3. Do zadań audytu wewnętrznego należą:
  3.1. audyt finansowy - badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych;
  3.2. audyt systemu - ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem;
  3.3. audyt działalności - ocena efektywności (skuteczności) i gospodarności zarządzania finansowego.
  3.4. przeprowadzanie kontroli:
  3.4.1. wewnętrznych w Urzędzie;
  3.4.2. jednostek organizacyjnych Gminy i spółek prawa handlowego w których Gmina ma więcej niż 50% udziałów;
  3.5. opracowanie audytu wewnętrznego poprzez:
  3.5.1. dokonanie wnikliwej analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki sektora finansów publicznych w której jest przeprowadzony audyt wewnętrzny;
  3.5.2. ustalenie kolejności poddania obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu, biorąc pod uwagę stopień ich ważności oraz uwzględnia czynniki organizacyjne;
  3.5.3. uwzględnienie szczególnie uzasadnionych przypadków, na wniosek Burmistrza i przeprowadzanie audytu poza planem;
  3.6. opracowanie trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego poprzez:
  3.6.1. opracowanie programu zadania audytowego;
  3.6.2. opracowanie sposobu współpracy z pracownikiem komórki, w której przeprowadzany jest audyt wewnętrzny;
  3.7. opracowanie trybu sporządzania i elementów sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego poprzez:
  3.7.1. prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego, zwanych dalej "bieżącymi aktami" w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych;
  3.7.2. prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego, zwanych dalej "stałymi audytami", w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego;
  3.8. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego."
 5. § 27a.  uchyla się.

§ 2. Uchyla się załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przyjętego  Zarządzeniem Nr 0152/12/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 kwietnia 2004 r. - "Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie".

§ 3. Wprowadza się załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia - "Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie", stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza