Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-12/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r..

ZARZĄDZENIE  Nr 0152-12/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 kwietnia 2004 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439) wprowadza się następujące zmiany:

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Zarządzie Miasta i Gminy Gryfino lub Przewodniczącym Zarządu Miasta i Gminy Gryfino, zastępuje się słowa Zarząd lub Przewodniczący Zarządu słowem Burmistrz z zastosowaniem zasad składni i pisowni polskiej.
 2. W §11 skreśla się w ust. 3 punkt 3.3.
 3. W §14 ust. 1 dodaje się pkt 1.12. w brzmieniu:
  „1.12. GMINNE CENTRUM REAGOWANIA - symbol B-CR.”
 4. w §14 ust. 4, pkt. 4.1. otrzymuje brzmienie:
  „4.1. Referat Spraw Obywatelskich - symbol SEC,”
 5. §16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Wydziałami kierują naczelnicy, Referatami, Biurami i Gminnym Centrum Reagowania kierują kierownicy.”
 6. Dodaje się § 28a w brzmieniu:
  㤠28a.
  1. Gminne Centrum Reagowania podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
  2. Gminne Centrum Reagowania składa się z dwóch stałych grup roboczych:
   2.1 grupa planowania cywilnego,
   2.2 grupa monitorowania, prognoz i analiz.
  3. Gminne Centrum Reagowania w sytuacjach kryzysowych wchodzi w skład Gminnego Zespołu Reagowania.
  4. Gminny Zespół Reagowania tworzy:
   4.1.Szef i Zastępca Szefa Zespołu, wyznaczeni przez Burmistrza,
   4.2.Gminne Centrum Reagowania,
   4.3.grupy robocze o charakterze czasowym:
   4.3.1.grupa operacji i organizacji działań,
   4.3.2.grupa zabezpieczenia logistycznego,
   4.3.3.grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.
  5. Do zadań Gminnego Centrum Reagowania należy:
   5.1.W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:
   5.1.1.ustalanie głównych kierunków polityki gminy w zakresie ochrony ludności i mienia przed klęskami żywiołowymi i innymi zdarzeniami noszącymi znamiona kryzysu;
   5.1.2.określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz programowanie procesu zapobiegania tym zagrożeniom;
   5.1.3.zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji publicznej na terenie gminy w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach;
   5.1.4.tworzenie planów i programów w zakresie zarządzania kryzysowego;
   5.1.5.ustalanie procedur reagowania kryzysowego oraz ich uruchamiania w sytuacjach kryzysowych;
   5.1.6.gromadzenie informacji o zaistniałych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
   5.1.7.ostrzeganie i alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo - ochronnych w razie zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń;
   5.1.8.przygotowanie i zapewnienie systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania;
   5.1.9.organizacja systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego;
   5.1.10.zapewnienie obsługi gminnego zespołu reagowania;
   5.1.11.koordynowanie działań wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska i bezpieczeństwa państwa;
   5.1.12.szacowanie strat występujących w sytuacjach kryzysowych, programowanie procesu odbudowy;
   5.1.13.podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zagrożeń i minimalizacji skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń;
   5.1.14.opracowywanie planu działania w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.
   5.2. W zakresie obrony cywilnej:
   5.2.1.opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej miasta i gminy;
   5.2.2.opracowanie planu działania zespołu kierowania obroną cywilną;
   5.2.3.opracowanie planu ewakuacji (przyjęcia) ludności;
   5.2.4.organizowanie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniami zakładowych formacji samoobrony;
   5.2.5.upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej;
   5.2.6.planowanie potrzeb finansowych i materiałowych do zapewnienia realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej;
   5.2.7.prowadzenie gminnej bazy danych o ilości i jakości sprzętu obrony cywilnej;
   5.2.8.przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz innych obiektów i urządzeń na potrzeby obrony cywilnej;
   5.2.9.opracowanie i aktualizowanie planu zaopatrzenia ludności w wodę pitną w sytuacjach nadzwyczajnych dla miasta i gminy;
   5.2.10. opracowanie dokumentacji technicznej urządzeń specjalnych;
   5.2.11 opracowanie planu działania formacji obrony cywilnej;
   5.2.12. nadawanie przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych do formacji obrony cywilnej,
   5.2.13. prowadzenie gospodarki materiałowo - magazynowej sprzętu obrony cywilnej.
   5.3.W zakresie obronności:
   5.3.1.planowanie, wykonywanie i koordynacja przedsięwzięć w zakresie podwyższania gotowości obronnej;
   5.3.2.oordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć związanych z programowaniem mobilizacji gospodarki w części dotyczącej gminy;
   5.3.3.koordynowanie i nadzorowanie przygotowań gospodarczo - obronnych przez gminne jednostki organizacyjne w zakresie dostaw, usług i innych świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych;
   5.3.4.ustalanie obiektów i proponowanie ich do ujęcia przez Wojewodę w wykazie obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie oraz organizowanie ochrony obiektów III kategorii podlegających szczególnej ochronie w czasie podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny;
   5.3.5.wykonywanie i koordynowanie spraw związanych z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych;
   5.3.6.prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji akcji kurierskiej;
   5.3.7.opracowywanie i prowadzenie na bieżąco dokumentacji w zakresie realizacji spraw organizacyjno - mobilizacyjnych;
   5.3.8.wydawanie w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony i utrzymywanie w ciągłej aktualności dokumentacji z tym związanej;
   5.3.9.prowadzenie spraw w zakresie reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
   5.3.10.prowadzenie szkolenia i treningów w zakresie szkolenia obronnego;
   5.3.11.ścisła współpraca z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie i właściwym terytorialnie Wojskowym Komendantem Uzupełnień w zakresie realizacji spraw organizacyjno - mobilizacyjnych sił i środków na terenie miasta i gminy.
   5.4. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
   5.4.1.ścisła współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
   5.4.2. realizowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową - koordynacja działań Ochotniczych Straży Pożarnych,
   5.4.3.organizowanie i prowadzenie jednostek ochotniczych straży pożarnych,
   5.4.4.wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt i umundurowanie,
   5.4.5.nadzór na eksploatacją sprzętu i pojazdów OSP,
   5.4.6.organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia,
   5.4.7.nadzorowanie spraw materiałowo - finansowych Ochotniczych Straży Pożarnych,
   5.4.8.opiniowanie wniosków o rejestrację ochotniczych straży pożarnych.
   5.4.9.zgłaszanie do właściwego rzeczowo Wydziału Urzędu konieczności przeprowadzania niezbędnych remontów remiz i zbiorników wodnych.
  6. Gminne Centrum Reagowania jest jedynym dysponentem oraz koordynuje i kontroluje wykorzystanie wszystkich środków transportowych będących w posiadaniu komórek organizacyjnych Urzędu, z zastrzeżeniem pkt.7 i pkt.8.
  7. Koordynacja wykorzystywania środków transportowych, będących w posiadaniu Straży Miejskiej następuje w stałym porozumieniu z Komendantem Straży Miejskiej.
  8. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej zapis pkt. 7 przestaje obowiązywać na czas trwania kryzysu lub na czas pracy Gminnego Zespołu Reagowania.
  9. W zakresie utrzymania całodobowej służby dyżurnej i monitorowania aktualnej sytuacji na terenie gminy, Gminne Centrum Reagowania na bieżąco współpracuje z Komendantem Straży Miejskiej.”
 7. W §30 skreśla się w ust. 2 punkt 2.8.
 8. W §31 ust. 7, pkt. 7.4. otrzymuje brzmienie:
  „7.4. współdziałanie z Gminnym Centrum Reagowania i innymi właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,”
 9. W §34 słowo „WYDZIAŁ” zastępuje się słowem „REFERAT” z zastosowaniem zasad składni i pisowni polskiej.
 10. W §34 ust. 1 słowo „naczelnik” zastępuje się słowem „kierownik”.
 11. W §34 skreśla się w ust. 2 punkty: 2.2. - 2.5., 2.8., 2.9.
 12. Uchyla się załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przyjętego Zarządzeniem Nr 163a Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 31 października 2003 r. - "Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie".
 13. Wprowadza się  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia - "Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2004 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat