Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-14/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w 2004r.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-14/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w 2004r.

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. W 2004r. w miejsce soboty w dniu 1 maja dniem wolnym od pracy będzie wtorek w dniu 4 maja, a w miejsce soboty w dniu 25 grudnia dniem wolnym od pracy będzie piątek w dniu 24 grudnia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat