Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-4/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 01 marca 2004r. dotyczące Regulaminu Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi i koncesji na roboty budowlane w ramach inwestycji, modernizacji, remontów oraz opracowań z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego - realizowanych przy udziale Gminy Gryfino.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-4/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 01 marca 2004 r.


dotyczące Regulaminu Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi i koncesji na roboty budowlane w ramach inwestycji, modernizacji, remontów oraz opracowań z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego - realizowanych przy udziale Gminy Gryfino.

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszą zmianą oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zarządzam co następuje:

§ 1.Wprowadzam do stosowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:

"Regulamin wewnętrzny w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi i koncesji na roboty budowlane w ramach inwestycji, modernizacji, remontów oraz opracowań z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno - budowlanego - realizowanych przy udziale Gminy Gryfino" , stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.Powierzam pracownikom Wydziału przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Zobowiązuję pracowników zatrudnionych w Wydziale do ścisłego stosowania i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 172/2002 z dnia 19 grudnia 2002 roku.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat