Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-15/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania negocjacji dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte na własność Gminy Gryfino z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne gminne.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-15/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie upoważnienia do przeprowadzania negocjacji dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte na własność Gminy Gryfino z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne gminne.

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r Nr 46, poz. 543 ; z 2001r Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 , Nr 240, poz. 2058 i z 2003r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717,720 i 721 / - zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Teresę Drążek Z-cę Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami do przeprowadzania negocjacji dotyczących odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino, nieruchomości powstałe w wyniku podziału, a przeznaczone pod drogi publiczne gminne. 

§ 2. Ustalenia przyjęte w wyniku rokowań podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza