Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-18/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 maja 2004r. zmieniające zarządzenie Nr 4/2000 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zmian zasad udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-18/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 11 maja 2004r.


zmieniające zarządzenie Nr 4/2000 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zmian zasad udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia. 

§ 1. W zarządzeniu Nr 4/2000 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29.08.2000r. wprowadza się następujące zmiany:
  1. w § 1 dodaje się punkt 8 o brzmieniu:
    " 8. Wprowadza się zaliczki stałe dla:
    - Wydziału Organizacyjnego na zakupy przeznaczone na bieżące potrzeby organizacyjne;
    - Kierowcy na utrzymanie samochodu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza