Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-25/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 czerwca 2004r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/99 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zatwierdzenia instrukcji regulującej sprawy ochrony danych osobowych.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-25/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 28 czerwca 2004 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 5/99 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zatwierdzenia instrukcji regulującej sprawy ochrony danych osobowych. 

Na podstawie art.36 i art.38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz, 926 z późn. zmianami), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 5/99 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 października 1999r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji regulującej sprawy ochrony danych osobowych wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  " § 2. Wyznaczam Roberta Klechę na pełnomocnika administratora danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie." ;
 2. po § 3 wprowadza się § 3a w brzmieniu:
  " § 3a. Wyznaczam Ryszarda Stempińskiego na administratora systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.";
 3. dwie ostatnie jednostki redakcyjne zarządzenia oznacza się odpowiednio jako "§ 4" 
  i § 5".

§ 2. W terminie do dnia 31 sierpnia 2004 r. pełnomocnik administratora danych osobowych dostosuje wewnętrzne procedury i instrukcje w zakresie ochrony danych osobowych do obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Administratora Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmiana zarządzenia Nr 5/99 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 października 
1999 r. następuje z przyczyn:

 1. wygaśnięcia stosunku pracy z Katarzyną Potapińską ( zgon w 2002 r.),
 2. potrzeby ustanowienia administratora systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych,
 3. sprostowania błędu pisarskiego zarządzenia ( błędna numeracja paragrafów).

 

Sporządziła: 

Krystyna Więch