Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-23/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 czerwca 2004r. zmieniające Zarządzenie Nr 93/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu do realizacji spraw związanych ze stworzeniem oraz bieżącym utrzymaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-23/04 
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 24 czerwca 2004r.


zmieniające Zarządzenie Nr 93/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Zespołu do realizacji spraw związanych ze stworzeniem oraz bieżącym utrzymaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. W §1 zarządzenia nr 93/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji spraw związanych ze stworzeniem oraz bieżącym utrzymaniem strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie dodaje się punkt 5 w brzmieniu: "5. Daniel Adamczyk - Redaktor systemu".

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat