Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-29/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w celu przeznaczenia jej na zniszczenie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-29/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 6 sierpnia 2004 r.

w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w celu przeznaczenia jej na zniszczenie.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 167 poz. 1375) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ( Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuję komisję w składzie:
  1. Beata Pluskota 
   - przewodnicząca komisji
   - naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  2. Krystyna Więch
   - członek komisji
   - inspektor w Wydziale Organizacyjnym
  3. Janina Kopeć
   - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
  4. Teresa Drążek 
   - członek komisji
   - z-ca naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
  5. Bożena Mejna 
   - członek komisji
   - naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego
  6. Krystian Kosiński 
   - członek komisji
   - p.o. naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
  7. Bożena Górak 
   - członek komisji
   - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
  8. Kinga Rataj
   - członek komisji
   - referent w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza
 2. Zadaniem komisji jest dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym, która podlega brakowaniu po upływie okresu jej przechowania określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz sporządzenie spisu tej dokumentacji.
 3. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół, którego integralną częścią jest spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na zniszczenie. Protokół podpisują członkowie komisji.

§ 2. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania i uzyskaniu zgody na brakowanie Archiwum Państwowego w Szczecinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Realizując dyspozycję zawartą w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375) oraz potrzebą dokonania brakowania dokumentacji zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu - koniecznym jest powołanie komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji.

 

Sporządziła:
Krystyna Więch