Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-20/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 maja 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE  Nr 0152-20/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 28 maja 2004 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Organizacyjnego, powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Beata Pluskota              - Przewodniczący Komisji
  2. Bożena Szewczuk         - członek Komisji
  3. Angelika Szulc              - członek Komisji
  4. Krystyna Więch            - członek Komisji
  5. Krzysztof Wernikowski - członek Komisji
  6. Anna Wójciak               - członek Komisji

§ 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji funkcję przewodniczącego sprawuje członek komisji merytorycznie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 12/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza