Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-13/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie powołania Zespołu Technicznego do opracowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2009.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-13/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 6 kwietnia 2004r.


w sprawie powołania Zespołu Technicznego do opracowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2009.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r. nr 155 poz. 1014 późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002 roku nr XLVIII/608/02 w sprawie trybu i procedury aktualizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy, Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje:

§ 1.W celu przygotowania aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2009 powołuje się 13 osobowy Zespół Techniczny.

§ 2. Zadaniem Zespołu Technicznego jest opracowanie listy rankingowej inwestycji, która będzie podstawą projektu WPI na lata 2005-2009 skierowanego do uchwalenia przez Radę Miejską w Gryfinie.

§ 3. Zespół Techniczny powołuje się w składzie:

 1. Henryk Piłat - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
 2. Jolanta Staruk - Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
 3. Kazimierz Fischbach - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 4. Jan Ragan - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywizacji Gospodarczej
 5. Janina Nikityńska - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 6. Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna
 7. Krystyna Klimek - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
 8. Ewa Kubiak - Kierownik Referatu Inwestycji
 9. Radosław Bonikowski - p.o. Kierownika Wydziału Aktywizacji Gospodarczej i Promocji
 10. Czesława Subocz - Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
 11. Teresa Drążek - Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
 12. Krzysztof Czosnowski - p.o. Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego 
 13. Janina Major - Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06.04. 2004 roku.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat