Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-26/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 02 lipca 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przyjętego uchwałą Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-26/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 02 lipca 2004 r.


w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przyjętego uchwałą Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie.

Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącym załącznik do uchwały XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439, Zarządzenie 163a/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 31 października 2003 roku, Zarządzenie 0152/12/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 kwietnia 2004 roku, Zarządzenie Nr 0152-15a/04 z dnia 30 kwietnia 2004 roku) wprowadza się następującą zmianę:

  1. w § 27 pkt 3.4.2 otrzymuje brzmienie - "3.4.2. jednostek organizacyjnych Gminy"

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0152-.26 /04
z dnia 02 lipca 2004r.

W związku z tym, iż spółki prawa handlowego w których Gmina posiada więcej niż 50 % udziałów:

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
  2. Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

posiadają odrębną osobowość prawną - audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce samorządu terytorialnego nie ma prawa do przeprowadzania w nich kontroli.

 

Sporządziła:
Jadwiga Szulc