Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-27/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lipca 2004r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152-20/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-27/04 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 29 lipca 2004 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 0152-20/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W § 1 Zarządzenia Nr 0152-20/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie po pkt 6 dodaję pkt 7 w brzmieniu: "7) Krystyna Hołubowska - członek Komisji".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat