Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-2/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 stycznia 2004r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0152-2/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 08 stycznia 2004r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej  zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino .

Na podstawie art.20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994roku o zamówieniach publicznych /Dz.U.Nr 72, poz.664 z 2002r. z późniejszymi zmianami/ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2002r. /Dz. U. z dnia 14 listopada 2002r./ oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r roku /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje: 

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

  1. Przewodniczący: Andrzej Skrouba - architekt miasta i gminy w Referacie Planowania  Przestrzennego i Aktywizacji Gospodarczej
  2. Członek: Grzegorz Łaniucha - architekt
  3. Członek: Magdalena Łozińska -Różak - Starostwo Powiatowe-Naczelnik Wydziału  Budownictwa i Architektury
  4. Członek: Sławomira Marcinkiewicz - RZGW Szczecin
  5. Członek: Krzysztof Czosnowski - p.o. Kierownika Referatu Planowania  Przestrzennego i Aktywizacji Gospodarczej
  6. Sekretarz organizacyjny - Joanna Ekiert - inspektor w Referacie Planowania  Przestrzennego i Aktywizacji Gospodarczej.

§ 2. Powołana komisja wyłoni w ramach konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfina najlepszą pracę. Wyłoniony przez komisję wykonawca otrzyma zamówienie na podstawie art.71 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 3. Zasady pracy Komisji reguluje ustawa o zamówieniach publicznych, rozporządzenie Rady ministrów z dnia 04 czerwca 2002r w sprawie szczegółowych zasad jej powoływania członków komisji przetargowej oraz tryb jej pracy oraz §8 i §9 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 29 października 2002r.w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe - Regulamin Urzędu Miasta i Gminy w sprawie udzielania zamówień publicznych wprowadzony zarządzeniem Nr 17/2002 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 grudnia 2002 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji- BMP.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 stycznia 2004roku.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat