Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-5/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 marca 2003r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej przygotowującej i przeprowadzającej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-5/04 
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 1 marca 2004 r.


w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej przygotowującej i przeprowadzającej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 19,20 i 21ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokuj Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. / oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy, usługi oraz koncesje ba roboty budowlane w ramach inwestycji, modernizacji, remontów powołuję stałą komisję przetargową. 

§ 2. W skład komisji powołuję:

  1. Przewodniczący: Krystyna Klimek - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
  2. Z-ca Przewodniczącego: Ewa Kubiak - Z-ca Naczelnika Kierownik Referatu Inwestycji
  3. Sekretarz: Agnieszka Wernikowska - inspektor w Referacie Inwestycji
  4. Członek: Janina Morawicka - inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym
  5. Członek : Mariusz Andrusewicz - inspektor w Referacie Inwestycji

§ 3. Dopuszcza się ważność pracy Komisji w składzie co najmniej trzyosobowym.W czasie nieobecności Sekretarza Komisji czynności te wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji.

§ 4. Zasady pracy Komisji reguluje Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz Regulamin Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w sprawie udzielania zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 0152-04/04 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 1 marca 2004 roku.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji - BMP.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 roku.
Traci moc Zarządzenie Nr 154/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 października 2003 roku. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat