Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-91/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 maja 2004r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0151-91/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 maja 2004r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok:

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 17, Nr 93 poz. 890) oraz §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r. zarządzam co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.852.625 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
751       Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
17.340
75113    Wybory do Parlamentu Europejskiego 17.340
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
17.340
 
801    Oświata i wychowanie 6.300
80101    Szkoły podstawowe 6.300
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 na realizację własnych zadań bieżących gmin
6.300
 
852    Pomoc społeczna  2.828.985
85212    Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2.666.385

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
2.666.385
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społecznego
162.600
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
162.600
OGÓŁEM 2.852.625

§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę 435.856 zł.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852      Pomoc społeczna  435.856
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne
377.764
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
377.764
 85216   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 58.092
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
58.092
OGÓŁEM 435.856

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 609.027 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750       Administracja publiczna 2.750
75022   Rady gmin 2.750
4300 Zakup usług pozostałych 2.750
 
758       Różne rozliczenia 3.364
75814   Różne rozliczenia finansowe 3.364
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń
3.364
 
801        Oświata i wychowanie 130.602
80101    Szkoły podstawowe 90.502
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.502
80104   Przedszkola 11.248
4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.248
80110   Gimnazja 18.003
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.003
80114    Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne
szkół
10.849
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.849
 
852        Pomoc społeczna 273.256 
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
215.164
3110 Świadczenia społeczne 75.417
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139.747
85216    Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 58.092
3110 Świadczenia społeczne 58.092
 
854    Edukacyjna opieka wychowawcza 29.055
85401   Świetlice szkolne 20.118
4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.118
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 8.937
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.937
 
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 170.000
90002   Gospodarka odpadami 20.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 150.000
4260 Zakup energii 150.000
OGÓŁEM  609.027

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.025.796 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750 Administracja publiczna 2.750
75022   Rady gmin 2.750
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.750
 
751    Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
17.340
75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 17.340
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.340
 
758 Różne rozliczenia 3.364
75814    Różne rozliczenia finansowe 3.364
3110 Świadczenia społeczne 3.364
 
801     Oświata i wychowanie 136.902
80101   Szkoły podstawowe 96.802
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
90.502
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
6.300
80104   Przedszkola 11.248
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
11.248
80110   Gimnazja 18.003
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
18.003
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne
szkół
10.849
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.849
 
852    Pomoc społeczna 2.666.385
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2.666.385
3110 Świadczenia społeczne 2.532.092
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.117
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87.041
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.215
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.935
4260 Zakup energii 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.985
 
854       Edukacyjna opieka wychowawcza 29.055
85401   Świetlice szkolne 20.118
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
20.118
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 8.937
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 
do wynagrodzeń
8.937
 
900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 170.000
90003   Oczyszczanie miasta i wsi 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 150.000
4270 Zakup usług remontowych 150.000
OGÓŁEM  3.025.796

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

 

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004r oraz wnioski naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych, których są dysponentami:

DOCHODY: 

17.340 zł – decyzją nr 8/04 Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznano dotację celową na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.;

6.300 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 177/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005;

435.856 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2004 zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (377.764 zł) oraz na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (58.092 zł);

2.665.400 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

163.585 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 185/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia w jednostce samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych (985 zł) oraz na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, w tym głównie na wypłaty zasiłków obligatoryjnych (162.600 zł);

WYDATKI:

2.750 zł – przeniesień dokonano na wniosek p.o. Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na dokonanie bieżących zakupów rzeczowych na potrzeby Biura;

17.340 zł – środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. (w/w/ dotacja celowa);

3.364 zł - przeklasyfikowanie środków przeznaczonych na zasiłki i czynsz mieszkaniowy dla żołnierzy będących jedynymi żywicielami rodziny;

165.957 zł – przeniesień między paragrafami dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie (159.657 zł) oraz wprowadzono środki, w związku z przyznaną dotacją wojewody, na zakup podręczników szkolnych (6.300 zł);

273.256 zł – zmniejszono środki finansowane dotacją celową na zadaniach pomocy społecznej tj. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (215.164 zł) i zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (58.092 zł)

2.666.385 zł - zwiększono środki na zadania z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2.665.400 zł) oraz na sfinansowanie wdrożenia w jednostce samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych (985 zł);

170.000 zł – przeniesień między paragrafami dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, w części budżetu którego jest dysponentem (20.000 zł) oraz Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w celu zapewnienia brakujących środków niezbędnych na modernizację urządzeń i sieci oświetlenia drogowego zgodnie z umową Nr 2 na konserwację i eksploatację miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Gryfino (150.000 zł).

Sporządziła:
Jolanta Staruk