Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-36/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 marca 2004r. - w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151 - 36/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 
 z dnia 5 marca 2004r.


w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu. 

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami / oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam 50% bonifikaty w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe, dla niżej wymienionych osób fizycznych , których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona:

  • Ryszard Kosiorek
  • Irena i Andrzej Chomicz
  • Pelagia i Józef Molik
  • Aniela i Teodor Sieraccy

§ 2. Bonifikata obowiązuje tylko w 2004r.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat