Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-77/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-77/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2004r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok:

Na podstawie § 128 ust. 1, pkt 1, 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zm. z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; zm. przen. z 2001r. Nr 88 poz. 961, z 2002r. Nr 153 poz. 1271; Nr 96, poz. 874; zm. z 2004r. Nr 19, poz. 177) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r zarządzam, co następuje:

§ 1 Zwiększa się dochody gminy o kwotę 28.800 zł 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852      Pomoc społeczna 28.800
 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
 28.800
2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
14.600

6310 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
14.200
OGÓŁEM  28.800

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 603.787 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Kwota

750   

75011

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

7.097

674

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
674
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
6.423
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniem
3.000
4430 Różne opłaty i składki 3.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych
423
801

80110

6060

Oświata i wychowanie

Gimnazja

Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

104.228

104.228

104.228

851

85111

6050

Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300.000

300.000

300.000

852

85212

Pomoc społeczna 

Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

28.800

28.800

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.700
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.440
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
 socjalnych
960
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
 budżetowych
14.200

900

      Gospodarka komunalna i ochrona
 środowiska
158.000
90003   Oczyszczanie miast i wsi 79.000
4300 Zakup usług pozostałych 79.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 7.000
90095   Pozostała działalność 72.000
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
72.000

926

92601

Kultura fizyczna i sport 

Obiekty sportowe

5.662

5.662

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
 budżetowych
5.662
OGÓŁEM  603.787

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 574.987 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750

75023

   Administracja publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

7.097

4.097

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.097
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
75095   Pozostała działalność 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
758

75818

4810

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

120.264

120.264

120.264

851

85111

6220

Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych

300.000

300.000

300.000

801

80110

4270

Oświata i wychowanie

Gimnazja

Zakup usług remontowych

104.228

104.228

104.228

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37.736
90004    Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
90095    Pozostała działalność 30.736
4300 Zakup usług pozostałych 30.736
926

92601

  

Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe

Obiekty sportowe

5.662

5.662

4270 Zakup usług remontowych 5.662
OGÓŁEM  574.987

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego oraz wnioski dysponentów poszczególnych części budżetu:

Dochody

28.800 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 145/2004 z dnia 20 kwietnia 2004r. przyznano Gminie dotacje celowe w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: §2010 – 14.600 zł; §6310 – 14.200 zł;

Wydatki:

7.097 zł – na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego Pomerania (3.000 zł); przesunięcie brakujących środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            (1.097 zł) oraz na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie zgodnie z zawartym porozumieniem (3.000 zł);

104.228 zł – na dostawę i montaż sprzętu audiowizualnego w auli gimnazjum;

300.000 zł – zmiana dotyczy przeklasyfikowania środków przeznaczonym na zakup windy dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie;

28.800 zł – dotacja celowe w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85312 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego posiadającego homologację, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz druk formularzy wniosków, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;

158.000 zł – środki z rezerwy ogólnej przeznaczone na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi, które są niezbędne z uwagi na umowę z PUK Sp. z o.o. w ramach której poszerzono zakres terytorialny i częstotliwość realizowanych usług oczyszczania miasta (79.000 zł); przeniesienie środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni w mieście i gminie a w szczególności na poprzeglądowe wycinki drzew (7.000 zł) oraz środki na dofinansowanie komunikacji lokalnej – umowa z „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., przeznaczone na uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na trasie Szczecin Gł. – Gryfino – Szczecin Gł. (72.000 zł);

5.662 zł – środki przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej 11,5 TEC.