Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-96/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-96/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
  z dnia 3 czerwca 2004r.


w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568/ oraz art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r.Nr 46,poz.543; z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 126 poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721, Nr 162, poz.1568 i z 2004r. Nr 6 poz.39 i Nr 19 poz.177/ oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 395 o pow. 417 m2 /KW 40428/, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 3406/2004 z dnia 27.05.2004r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy al. Parkowej nr 3a, pomiędzy Januszem Kowacz i Renatą Kowacz a Bogusławem i Haliną małż. Onyśko.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy 
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza