Rok 2004 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-155/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 02 listopada 2004r.w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-155/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 02 listopada 2004r.


w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Gryfino. 

Na podstawie § 9 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 czerwca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/614/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 września 2002r. (Dz.U. Woj. Zach. Nr 73 poz. 1521 z 2002r.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić powszechną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Gryfino, w terminie 25-26.11.2004r.

§ 2. Akcją objęte zostają nieruchomości i obiekty, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej  i opieki społecznej, szkoły i placówki w brzmieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe. 

§ 3. Wszyscy objęci akcją deratyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.

§ 4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz pozostałych zwierząt z wyłożoną trutką.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicach informacyjnych oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat 

 

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 czerwca 1997r. wraz ze zmianą Nr XLVIII/614/02 z dnia 12 września 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino w  § 9 ust. 1 upoważniła Burmistrza do wyznaczania terminów i miejsc przeprowadzania akcji deratyzacyjnej. W związku z tym, iż w ostatnim czasie do Urzędu Miasta i Gminy docierały sygnały mieszkańców o wzmożonej aktywności szczurów na terenie miasta i gminy Gryfino zachodzi konieczność wyznaczenia i przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacyjnej.