Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 9/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie powołania stałych Komisji Przetargowych przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZARZĄDZENIE Nr 9/03
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 17 stycznia 2003 r.


w sprawie powołania stałych Komisji Przetargowych przygotowujących i przeprowadzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 20 a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach  publicznych / Dz. U. Nr 72, poz. 664 z 2002 r. z późniejszymi zmianami /  oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 26 kwietnia 2001 roku /Dziennik Urzędowy Województwa  Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ Burmistrz  Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje: 

§ 1  W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w ramach inwestycji, modernizacji, remontów i  opracowań z zakresu planowania przestrzennego w wszystkich trybach   dopuszczonych ustawą o zamówieniach publicznych powołuje się stałe komisje  przetargowe. 

§ 2  Do zamówień z zakresu inwestycji, modernizacji i remontów powołuje się  Komisję Przetargową w składzie:

  1. Przewodniczący: Krystyna Klimek - Naczelnik Wydziału Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i   Inwestycji
  2. Z-ca Przewodniczącego: Ewa Kubiak - Z-ca Naczelnika Kierownik   Referatu   Inwestycji
  3. Sekretarz: Agnieszka Olszamowska - inspektor w Referacie  Inwestycji 
  4. Członek: Janina Morawicka - inspektor w Wydziale  Finansowo-Księgowym
  5. Członek : Mariusz Andrusewicz - inspektor w Referacie Inwestycji 

§ 3  Do zamówień z zakresu planowania przestrzennego i aktywizacji gospodarczej   powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

  1. Przewodniczący : Krystyna Klimek - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
  2. Z-ca Przewodniczącego: Teresa Drążek - p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Aktywizacji Gospodarczej
  3. Sekretarz: Helena Bobrowicz – inspektor w Referacie Planowania  Przestrzennego i Aktywizacji  Gospodarczej
  4. Członek: Janina Morawicka - inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym
  5. Członek: Andrzej Skrouba - architekt miasta i gminy w Referacie Planowania Przestrzennego i  Aktywizacji Gospodarczej 

§ 4  Powołane Komisje są pięcioosobowe. Dopuszcza się ważność pracy Komisji w  składzie co najmniej trzyosobowym. 

§ 5  Zasady pracy Komisji reguluje ustawa o zamówieniach publicznych oraz   rozporządzenie Rady ministrów z dnia 4 czerwca 2002 w sprawie  szczegółowych zasad jej powoływania członków komisji przetargowych oraz   trybu jej pracy - Regulamin Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w sprawie  udzielania zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 17/2002  Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 19 grudnia 2002 roku. 

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania  Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji – BMP. 

§ 7  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2003 roku.  Traci moc uchwała Nr 182/187/02 Zarządu Miasta i Gminy z dnia 25 lipca  2002r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

inż. Henryk Piłat