Rok 2003

ZARZĄDZENIE Nr 69/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 maja 2003 r. w sprawie: zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/03
 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
  z dnia 14 maja 2003 r. 


w sprawie: zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 r.

Na podstawie § 15 pkt. 1 uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z  dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 r. Burmistrz Miasta i Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000 zł. 

W dziale 900 rozdziale 90011 § 6110  Oddzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej na terenie miasta   Gryfina.   - 150.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł. 

  • W dziale 900 rozdziale 90011 § 4210  Gospodarka odpadami – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów –   - 60.000 zł,
  • W dziale 900 rozdziale 90011 § 4270  Awaryjne remonty sieci i urządzeń kanalizacyjnych – 90.000 zł. 

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Henryk Piłat


UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA 
Dokonuje się zmian w finansowaniu zadań z Gminnego Funduszu   Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki uzyskane z zadania „ 
Oddzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej na terenie miasta  Gryfina” w kwocie 150.000 zł przeznaczone zostaną na realizację remontów 
sieci urządzeń kanalizacyjnych w Drzeninie w kwocie 90.000 zł i zakup   kolejnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 60.000 zł.