Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMK I/5I

31.01.2019 r.

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE
OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
Podstawa prawna:
art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  lub
 2. załączniki:
  • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych*,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne*
  • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia do czasowego przetrzymywania zwierząt
  • oświadczenie o posiadaniu przynajmniej jednego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt
  • oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego sprzętu do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, nie stwarzającego zagrożenia dla ich zdrowia i życia oraz nie powodującego u nich cierpienia

* W przypadku składania dokumentów w formie oświadczeń, oświadczenia te składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i wymagają zawarcia klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

II. OPŁATY:
opłata skarbowa – 616 zł za wydanie zezwolenia
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub  w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie – Bank Polska Kasa Opieki S.A. I/O 61124038551111001012416308.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do miesiąca, w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej (symbol – BMK) – tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10 wew. 214, 208; e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

opłata za odwołanie – nie pobiera się

VI. UWAGI:
Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w Uchwale Nr XXII/191/12 z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2012 r.  poz. 1794).

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów.