Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-105 /07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-85/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju.

ZARZĄDZENIE NR 0151-105 /07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 sierpnia 2007 r.


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-85/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju.

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U. Nr 120, poz. 819) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151-85/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju § 1 otrzymuje brzmienie:

  • „Ustala się termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju na rok szkolny 2007/2008 do dnia 3 września 2007 roku.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U. Nr 120, poz. 819) burmistrz, właściwy dla siedziby szkoły, ustala termin składania wniosków o udzielenie przedmiotowej pomocy.  Kierując się otrzymanymi od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wytycznymi w powyższej sprawie, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w zarządzeniu Nr 0151-85/07 z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i zakupu jednolitego stroju ustalił termin składania przedmiotowych wniosków do dnia 31 lipca 2007 r. Uwzględniając trudności w realizacji programu ze względu na okres ferii letnich, Zachodniopomorski Kurator Oświaty w piśmie z dnia 9 sierpnia 2007 r., zalecił przedłużenie terminu zbierania przez dyrektorów wniosków od rodziców oraz wyznaczył termin złożenia przez jednostki samorządu terytorialnego ewentualnych korekt przesłanych do dnia 6 sierpnia 2007 r. danych w zakresie potrzeb z tytułu dofinansowania zakupu podręczników szkolnych oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów na dzień 4 września 2007 r. W związku z tym, przedłużenie terminu składania przedmiotowych wniosków do dnia 3 września 2007 r., jest najbardziej odległym terminem, który umożliwi organu prowadzącemu przygotowanie i przekazanie w odpowiednim terminie wymaganych danych do kuratorium oświaty.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj