Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-83/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

ZARZĄDZENIE NR 0151-83/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 lipca 2007 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz Dz. U. z 2006r. Nr 94, poz. 651), zarządzam, co następuje:

§ 1 Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka należy do zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami). W związku z powyższym Burmistrz ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania polegającego na pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Zastępca Burmistrza

Eugeniusz Kuduk

Sporządziła:
Ewa Urbańska