Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-33/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w roku 2007 oraz określenia kierunków priorytetowych i maksymalnej stawki dofinansowania.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-33/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 marca 2007 roku


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w roku 2007 oraz określenia kierunków priorytetowych  i maksymalnej stawki dofinansowania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 30 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600) i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) w porozumieniu  z dyrektorami szkół zarządzam, co następuje:

§ 1. W roku 2007 środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, stanowiące 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, stanowią kwotę 115.440,00 złotych.

§ 2. Środki, o których mowa w § 1 zostały ujęte w planach finansowych poszczególnych szkół, przedszkoli i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Podział środków na poszczególne placówki stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Maksymalną stawkę dofinansowania nauczyciela z tytułu opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się w roku 2007 na kwotę 600 (sześćset) złotych.

§ 4. Ustala się wykaz priorytetowych specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2007 roku, na które będzie przyznane dofinansowanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych szkół, przedszkoli oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Wykaz stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 5. Priorytetowe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich szkołach, przedszkolach oraz Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym stanowią szkolenia rad pedagogicznych, kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz kusy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, przedszkoli i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagradzanie osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).
Formy doskonalenia zawodowego dofinansowane są ze środków wyodrębnionych w poszczególnych budżetach placówek a szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków określa w szczególności Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430). Organ prowadzący zabezpiecza środki finansowe na dany rok budżetowy uwzględniając wnioski dyrektorów w sprawie doskonalenia określając nowe kierunki priorytetowe. Zaś dysponentami środków, o których mowa powyżej są dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Sporządziła:
Magdalena Krzanowska

 

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 0151-33/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 14 marca 2007 r.

PODZIAŁ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOKSZTAŁCANIE
I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W POSZCZEGÓLNYCH
SZKOŁACH/PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GRYFINO

PLACÓWKA KWOTA [zł]
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 17 590  
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 15 580  
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie 9 710  
Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy 6 270  
Szkoła Podstawowa w Gardnie 11 130  
Szkoła Podstawowa w Radziszewie 3 300  
Szkoła Podstawowa w Żabnicy 4 550  
Gimnazjum Gryfinie 29 380  
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 4 210  
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 3 370  
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 2 620  
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 2 380  
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 2 950  
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 2 400  

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 0151-33/07
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 14 marca 2007 r.

SPECJALNOŚCI PRIORYTETOWE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
W  PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH,  ORAZ W MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM W ROKU 2007

Placówka Zakres specjalności priorytetowych na rok 2007
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie
 • Oligofrenopedagogika
 • Język angielski
 • Filologia polska
 • Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną
 • Psychologia
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie
 • Matematyka
 • Technika
 • Informatyka
 • Oligofrenopedagogika
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Pedagogika ogólna
 • Bibliotekoznawstwo
 • Psychologia
 • Surdopedagogika
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie
 • Bibliotekoznawstwo
 • Technika
 • Informatyka
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Szkoła Podstawowa w Gardnie
 • Historia
 • Plastyka
 • Oligofrenopedagogika
 • Język angielski
 • Surdopedagogika
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Psychologia
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Szkoła Podstawowa w Żabnicy
 • Technika
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Język angielski
Szkoła Podstawowa w Radziszewie
 • Technika
 • Plastyka
 • Przygotowanie do życia w rodzinie
 • Muzyka
 • Wychowanie przedszkolne
Gimnazjum w Gryfinie
 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Geografia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Nadzór pedagogiczny
 • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie
 • Wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Logopedia
 • Psychologia
 • Terapia pedagogiczna
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Oligofrenopedagogika
 • Terapia pedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Logopedia
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Technologie informacyjne
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
 • Gimnastyka artystyczna
 • Zarządzanie kulturą fizyczną
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna