Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-188/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

ZARZĄDZENIE NR 0151-188/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  31  grudnia 2007r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r.  Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 225.582 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 772
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 772
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 772

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE

801     Oświata i wychowanie 25.050
80101   Szkoły podstawowe 21.850
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000
4410 Podróże służbowe krajowe 250
4420 Podróże służbowe zagraniczne 100
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200
4300 Zakup usług pozostałych 200
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 11.150
80101   Szkoły podstawowe 6.650
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 800
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.850
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.400
4300 Zakup usług pozostałych 2.400
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 32.200
80101   Szkoły podstawowe 28.600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.600
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 7.210
80101   Szkoły podstawowe 6.100
4260 Zakup energii 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 900
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 900
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 210
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10
4410 Podróże służbowe krajowe 200
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 39.610
80101   Szkoły podstawowe 38.160
4300 Zakup usług pozostałych 8.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12.500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17.500
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.100
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 350
4410 Podróże służbowe krajowe 350
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 10.501
80101   Szkoły podstawowe 9.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.400
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100
80195   Pozostała działalność 1
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 2.300
80101   Szkoły podstawowe 2.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 57.900
80110   Gimnazja 57.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38.000
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.500
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16.000
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 900
4410 Podróże służbowe krajowe 900
ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 7.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 7.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
851     Ochrona zdrowia 107
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 107
4120 Składki na Fundusz Pracy 107
852     Pomoc społeczna 908
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 591
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 591
85219   Ośrodki pomocy społecznej 317
4260 Zakup energii 50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 267
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 150
85401   Świetlice szkolne 150
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10
85401   Świetlice szkolne 10
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 100
85401   Świetlice szkolne 100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 200
85401   Świetlice szkolne 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 6.764
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 6.764
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.529
4120 Składki na Fundusz Pracy 4
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100
4300 Zakup usług pozostałych 1.131
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 70
85415   Pomoc materialna dla uczniów 70
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 70
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.600
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 8.600
4270 Zakup usług remontowych 8.600
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 9.980
92601   Obiekty sportowe 9.980
4300 Zakup usług pozostałych 9.980
OGÓŁEM 225.582

§ 2. Zmniejsza się wydatki  gminy o kwotę  225.582 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 772
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 772
4300 Zakup usług pozostałych 772
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 25.050
80101   Szkoły podstawowe 24.850
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.850
4260 Zakup energii 10.000
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200
4410 Podróże służbowe krajowe 200
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 11.150
80101   Szkoły podstawowe 8.950
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.950
4260 Zakup energii 5.000
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600
4410 Podróże służbowe krajowe 1.600
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 32.200
80101   Szkoły podstawowe 32.200
3240 Stypendia dla uczniów 2.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.900
4260 Zakup energii 5.000
4270 Zakup usług remontowych 6.000
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
801     Oświata i wychowanie 7.210
80101   Szkoły podstawowe 6.100
4270 Zakup usług remontowych 6.100
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 210
4300 Zakup usług pozostałych 210
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
801     Oświata i wychowanie 39.610
80101   Szkoły podstawowe 38.270
3240 Stypendia dla uczniów 1.100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.170
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000
4260 Zakup energii 4.000
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.100
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 240
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50
4300 Zakup usług pozostałych 190
SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZISZEWIE
801     Oświata i wychowanie 10.501
80101   Szkoły podstawowe 10.501
3240 Stypendia dla uczniów 1.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 601
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500
4260 Zakup energii 5.000
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.400
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
801     Oświata i wychowanie 2.300
80101   Szkoły podstawowe 2.300
3240 Stypendia dla uczniów 400
4260 Zakup energii 1.900
GIMNAZJUM W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 57.900
80110   Gimnazja 57.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41.000
4260 Zakup energii 16.000
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900
ZAKŁAD EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W GRYFINIE
801     Oświata i wychowanie 7.000
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 7.000
4260 Zakup energii 7.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE
851     Ochrona zdrowia 107
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 107
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107
 
852     Pomoc społeczna 908
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 591
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 118
4120 Składki na Fundusz Pracy 73
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 388
85219   Ośrodki pomocy społecznej 317
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 317
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 150
85401   Świetlice szkolne 150
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWARSTNICY
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10
85401   Świetlice szkolne 10
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 10
SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 100
85401   Świetlice szkolne 100
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABNICY
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 200
85401   Świetlice szkolne 200
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200
MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 6.764
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 6.764
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.148
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000
4270 Zakup usług remontowych 1.600
PRZEDSZKOLE NR 5 W GRYFINIE
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 70
85415   Pomoc materialna dla uczniów 70
2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 70
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.600
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 8.600
4260 Zakup energii 8.600
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 9.980
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 9.980
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.980
   OGÓŁEM 225.582

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 756

 • 772 zł – zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w związku z wyższymi kwotami prowizji dla sołtysów za pobrane i odprowadzone w terminie podatki zainkasowane od podatników w listopadzie 2007 roku;

Dział 800

 • 25.050 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie;
 • 11.150 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie;
 • 32.200 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie; 
 • 7.210 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy;
 • 39.610 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gardnie;
 • 10.501 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziszewie;
 • 2.300 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy;    
 • 57.900 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Gryfinie;
 • 7.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zakadu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gryfinie;

Dział 851

 • 107 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dział 852

 • 908 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Dział 854

 • 150 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie;
 • 10 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy;
 • 100 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gardnie;
 • 200 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabnicy;    
 • 6.764 zł - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie
 • 70 zł -  zmian dokonuje się w celu prawidłowej klasyfikacji

Dział 900

 • 8.600 zł – zmian dokonuje się na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji;

Dział 921

 • 5.000 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;

Dział 926

 • 9.980 zł - zmian dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;

Sporządziła:
Aneta Sadowska