Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-32/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE NR 0151-32/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 marca 2007 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462,  Nr 249, poz. 2104, Nr 94, poz. 651) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadań własnych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do zadań takich należy m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadań, które mieszczą się w sferze zadań publicznych, o których mowa jest w ustawie o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 roku art. 4. Ponadto zlecanie realizacji tych zadań jest zgodne z Rocznym i Wieloletnim Programem Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dodatkowo wspieranie działalności gospodarczej jest zadaniem określonym w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino, która jest realizowana przez Gminę.
Do kwot przeznaczonych na realizację zadań w roku 2007, zostały dodane środki finansowe na pierwszy kwartał 2008 roku, które wydatkowane będą z kolejnego budżetu, co umożliwi realizację zadań w początkowym okresie 2008 roku.

Sporządziła:
Barbara Lefik

 

Załącznik do  Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Nr 0151-32/07
z dnia 13 marca 2007 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia,
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 • zadanie nr E/01/2007
  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Gryfino poprzez popularyzację wiedzy z zakresu ochrony przyrody, w tym:
  a) zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy nt. walorów przyrodniczych gminy Gryfino,
  b) opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych dotyczących obiektów przyrodniczych położonych na terenie gminy Gryfino .
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł,
  w tym 6.000 zł w 2007 r.
 • zadanie nr E/02/2007
  Organizacja konkursu wiedzy morskiej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 500 zł
  uwaga: zadanie nie obejmuje wydatków przeznaczonych na konsumpcję
 • zadanie nr E/03/2007
  Prowadzenie działalności propagującej wartości patriotyczne i wychowawcze na terenie gminy Gryfino, poprzez organizację wykładów dla mieszkańców.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.500 zł,
  w tym 1.700 zł w 2007 r.
 • zadanie nr K/01/2007
  Promocja miejscowości Wełtyń, w tym prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej dotyczącej Wełtynia, z uwzględnieniem walorów turystycznych tej miejscowości.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.500 zł,
  w tym 1.125 zł w 2007 r.
 • zadanie nr K/02/2007
  Integracja środowisk emeryckich i osób starszych z terenu gminy Gryfino, w tym organizacja Dnia Seniora w Gryfinie i w funkcjonujących kołach na terenie gminy Gryfino oraz Dnia Inwalidy.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 4.000 zł,
  w tym 3.000 zł w 2007 r.
  uwaga: maksymalnie 20% wartości zadania może być przeznaczone na koszty transportu
 • zadanie nr K/03/2007
  Integracja środowisk emeryckich i osób starszych w sołectwie Daleszewo, w tym organizacja Dnia Seniora.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.000 zł,
  w tym 1.500 zł w 2007 r.
  uwaga: maksymalnie 20% wartości zadania może być przeznaczone na koszty transportu
 • zadanie nr K/04/2007
  Integracja środowisk sybirackich z gminy Gryfino, w tym czynny udział w uroczystościach gminnych i państwowych.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.500 zł,
  w tym 2.625 zł w 2007 r.
 • zadanie nr K/05/2007
  Integracja środowisk kolejarzy z terenu gminy Gryfino, w tym czynny udział w uroczystościach gminnych i państwowych.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.200 zł,
  w tym 900 zł w 2007 r.
 • zadanie nr K/06/2007
  Popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta Gryfina i okolicznych miejscowości, w tym wykonanie czterech publikacji o tematyce historycznej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł,
  w tym 7.600 zł w 2007 r.
 • zadanie nr K/07/2007
  Promocja kulturalna gminy Gryfino w formie występów chóralnych, w tym udział
  w uroczystościach gminnych i państwowych.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 20.000 zł,
  w tym 15.000 zł w 2007 r.
 • zadanie nr Z/01/2007
  Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych
  z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy Gryfino poprzez zagospodarowanie ich czasu wolnego, w tym organizacja imprezy Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł,
  w tym 6.000 zł w 2007 r.
  uwaga: zadanie może obejmować część programu realizowanego ze środków pomocowych
 • zadanie nr Z/02/2007
  Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.000 zł,
  w tym 750 zł w 2007 r.
 • zadanie nr Z/03/2007
  Integracja osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy Gryfino, w tym organizacja prezentacji twórczości dzieci niewidomych i niedowidzących.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.500 zł,
  w tym 1.125 zł w 2007 r.
 • zadanie nr Z/04/2007
  Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania młodych krwiodawców oraz organizacja szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 4.600 zł,
  w tym 3.450 zł w 2007 r.
 • zadanie nr PS/01/2006
  Organizacja spotkań obejmujących m.in. porady prawne dla mieszkańców z terenów wiejskich gminy Gryfino znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.400 zł,
  w tym 1.050 zł w 2007 r.
  uwaga: zadanie obejmuje zorganizowanie przynajmniej 12 wykładów
 • zadanie nr KF/01/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 52.000 zł
 • zadanie nr KF/02/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 56.000 zł
 • zadanie nr KF/03/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 24.000 zł
 • zadanie nr KF/04/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 20.000 zł
 • zadanie nr KF/05/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 7.625 zł
 • zadanie nr KF/06/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportu szachowego.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 9.000 zł
 • zadanie nr KF/07/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 27.000 zł
 • zadanie nr KF/08/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportów strzeleckich.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 31.000 zł
 • zadanie nr KF/09/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 13.625 zł
 • zadanie nr KF/10/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa i
  wioślarstwa.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 24.625 zł
 • zadanie nr KF/11/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie triatlonu.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 31.000 zł
 • zadanie nr KF/12/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie pływania.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 7.125 zł
 • zadanie nr KF/13/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.625 zł
 • zadanie nr KF/14/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej juniorów na terenie miasta Gryfina.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 44.000 zł
 • zadanie nr KF/15/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, juniorów dzieci i młodzieży na terenie miejscowości Gardna i Radziszewa.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 68.000 zł
 • zadanie nr KF/16/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 43.000 zł
 • zadanie nr KF/17/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie Miasta
  i Gminy Gryfina.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 82.000 zł
 • zadanie nr KF/18/2007
  Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w społecznościach wiejskich.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 55.000 zł
 • zadanie nr KF/19/2007
  Przygotowanie zawodnika z terenu Miasta i Gminy Gryfino do mistrzostw w kulturystyce.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.625 zł
 • zadanie nr KF/20/2007
  Przygotowanie zawodnika z terenu Miasta i Gminy Gryfino do supermaratonu.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.625 zł
 • zadanie nr KF/21/2007
  Prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.625 zł
 • zadanie nr KF/22/2007
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie aikido.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 5.000 zł
 • zadanie nr WDG/01/2007
  Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej
  i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 43.200 zł,
  w tym 32.300 zł w 2007 r.
 • zadanie nr WDG/02/2007
  Wspieranie działalności gospodarczej poprzez doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 19.200 zł,
  w tym 14.300 zł w 2007 r.
 • zadanie nr WDG/03/2007
  Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 42.000 zł,
  w tym 31.400 zł w 2007 r.

UWAGI:

 1. Wszystkie wyżej wymienione zadania są przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia  w terminie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2008 roku (za wyjątkiem zadania nr E/02/2007, przeznaczone do realizacji od dnia podpisania umowy do 30 maja 2007 r.).
 2. W przypadku zadań z zakresu kultury fizycznej wskazane kwoty przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w następujących proporcjach:
  • 80% kwoty roku 2007,
  • 20% kwoty w roku 2008.

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. rgan jednostki samorządu terytorialnego powierza bądź wspiera realizację zadania na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Powierzanie lub wspieranie zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
  1. powierzanie dotyczy zadań od Nr E/01/2007 do E/03/2007, K/01/2007 – K/07/2007, Z/01/2007 – Z/04/2007 oraz PS/01/2007.
  2. Wspieranie dotyczy zadań od Nr KF/01/2007 – KF/22/2007 oraz WDG/01/2007 – WDG/03/2007.
 3. Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, winny być zrealizowane w okresie do 31 marca 2008 roku, za wyjątkiem zadania Nr E/02/2007.
 4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji,
  2. szczegółowy terminarz i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. imienną listę członków stowarzyszenia, według stanu na dzień 31 marca 2007 roku,
  7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
  8. aktualny statut (z pieczęcią organizacji, aktualną datą, dopiskiem za zgodność z oryginałem i podpisem na każdej stronie)
  9. potwierdzoną kopię nadania NIP, REGON, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 m-ce od daty wystawienia),
  10. dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę w imieniu stowarzyszenia.
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę;
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania. W takim przypadku umowa wielostronna stanowi integralną część oferty.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk  ( rtf, pdf) dostępny jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, mieszczącego się przy ul. Niepodległości 20 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl) i na stronie internetowej www.gryfino.pl.   Ostateczny termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2007 r. o godz. 1530.
 2. Oferty składać należy w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1. Maja 16 lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.
 4. Wyniki wyboru ofert ogłoszone będą w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w którym podane zostaną także informacje, kto złożył ofertę oraz czynniki decydujące  o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych (Gryfino, ul. Niepodległości 20, pok. nr 6) przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 5. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymają pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH
PRZEZ MIASTO I GMINĘ GRYFINO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2006

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210  poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104;  z 2006 r. Nr 94, poz. 651).

Zadanie 2006 r.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizacja imprez środowiskowych, finansowanie stałych form organizacyjnych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji programów pomocowych 8.000
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy 3.000
Polski Czerwony Krzyż – propagowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie miasta i gminy Gryfino 2.500 
Liga Ochrony Przyrody – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzację wiedzy z zakresu ochrony przyrody 6.000
Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Ekologii i Agroturystyki Na Rzecz Wełtynia – integracja społeczności lokalnej w miejscowości Wełtyń, w tym organizacja imprez kulturalnych i środowiskowych oraz zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców 5.000
Stowarzyszenie Seniorów „Radość” – integracja środowisk emeryckich i osób starszych w Daleszewie 5.000
Związek Sybiraków – prowadzenie działalności integrującej środowiska sybirackie i kombatanckie z terenu Miasta i Gminy Gryfino 5.000
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – integracja środowisk emeryckich i osób starszych w Gryfinie 5.000
Stowarzyszenie Wokalne „Res Musica” – promocja kulturalna miasta i gminy Gryfino w formie występów chóralnych 20.000
Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej - Popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta Gryfina i okolicznych miejscowości, w tym wykonanie czterech publikacji o tematyce historycznej, przekazanie po 50 egzemplarzy każdej z czterech publikacji na rzecz Gminy Gryfino w celu rozdysponowania dla szkół oraz bibliotek, organizacja wystaw o tematyce historycznej dotyczącej miasta i gminy Gryfino. 11.250
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców - wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości 36.000
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców - wspieranie działalności gospodarczej poprzez doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 15.000 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców - Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”. 33.600
MKS Hermes - Lekkoatletyka 52.000
UKS Energetyk Junior - Piłka nożna dzieci i młodzieży 56.000
KS Energetyk - Piłka ręczna dzieci i młodzieży 24.000
KS Energetyk - Tenis ziemny 20.000
LKS Piast - Tenis stołowy 7.000
UKS Biały Pion - Szachy 9.000
GKK - Karate 27.000
KSS Regalica - Sporty strzeleckie 31.000
MKS Hermes - Gimnastyka artystyczna 13.000
KS Energetyk - Kajakarstwo i wioślarstwo 24.000 
GKS Delf - Triathlon 31.000
UKS Marlin - pływanie 4.000
MKS Hermes - biathlon 2.000
KS Energetyk - Piłka nożna juniorów (teren miasta Gryfino) 44.000
LKS Odrzanka Radziszewo Piłka nożna juniorów, seniorów i młodzieży (teren m. Gardno, Radziszewo) 68.000
KS Energetyk - Piłka ręczna seniorów 43.000
KS Energetyk - Piłka nożna seniorów (teren miasta Gryfino) 82.000
LKS Piast - Organizacja GLPN i organizacja imprez w społecznościach wiejskich 55.000
LKS Piast - kulturystyka 2.000
MKS Hermes - supermaraton 3.000
SKF Gryf – sport osób niepełnosprawnych 3.000

OGÓŁEM

755.350