Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0151-106/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zaopiniowania rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0151-106/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY  GRYFINO
z dnia 21 sierpnia 2007r.


w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zaopiniowania rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Zadaniowy ds. zaopiniowania rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w składzie:

  1. Maciej Szabałkin
  2. Krzysztof Czosnowski
  3. Juliusz Korzeń
  4. Ireneusz Sochaj
  5. Elżbieta Kasprzyk
  6. Zbigniew Kozakiewicz
  7. Kazimierz Fischbach
  8. Andrzej Kułdosz
  9. Paweł Nikitiński

§ 2. Zadaniem zespołu jest przygotowanie opinii w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

§ 3. Burmistrz zobowiązuje zespół do wypracowania opinii w terminie do dnia 31 sierpnia br.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z opracowywaną zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino powołuje się zespół do zaopiniowania rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino. W toku prac nad studium zostały złożone uwagi, które podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza. Aby zapewnić pełny ogląd w tworzony dokument Radzie Miejskiej w Gryfinie powołuje się zespól składający się z Przewodniczących Klubów Radnych oraz Radnych z Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska. Dodatkowo w składzie zespołu reprezentowany jest Urząd Miasta i Gminy Gryfino w osobach Zastępcy Burmistrza oraz Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Strategii i Rozwoju oraz Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Sp. z o.o. Wypracowana opinia Zespołu będzie materiałem pomocniczym przy tworzonym dokumencie zmiany studium.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski