Rok 2007 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZADZENIE NR 0151-86/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie określenia wzoru wniosku wymaganego do zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino.

ZARZADZENIE NR 0151- 86/07
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 lipca 2007 rokuw sprawie określenia wzoru wniosku wymaganego do zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino


Na podstawie § 6 ust 4 Uchwały Nr IX/84/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 75 poz. 1204 z dnia 22 czerwca 2007 roku) zarządzam co następuje:

§1. Wprowadza się wzór wniosku wymaganego do zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Załącznik do zarządzenia NR 0151- 86/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lipca 2007 roku

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 6 ust. 4 Uchwały Nr IX/84/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie udzielania pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w drodze zarządzenia określa wzór wniosku wymaganego do zgłoszenia zamiaru skorzystania z powyższej pomocy. Projektowane zarządzenie spełnia obowiązek nałożony na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w ww. uchwale.

Sporządził
Krystian Kosiński